Nyheter

– Trapper opp konflikten i Nord

Ingrid Skjoldvær
Ingrid Skjoldvær
Daniel Sannum Lauten

Publiseringsdato: 11. september, 2014

Skrevet av: Ellen Viseth

Kystverket avviser alle klager, og gir klarsignal til seismikkskyting i Andfjorden. - Det er hårreisende hvordan Kystverket ignorerer hensynet til både fisk og fiskere, sier Bellona-rådgiver Ingrid Skjoldvær.

Kystverket har i dag gitt endelig klarsignal for seismikkskyting i Andfjorden, trass i protester fra både miljøbevegelsen, Andøy Fiskarlag og Nordland Fylkes Fiskarlag. Ved å gjøre det, trapper de opp konflikten rundt oljeboring i Nord, mener Bellona:

– Det er hårreisende hvordan Kystverket ikke tar hensyn til verken fisken eller fiskerne. Kystverket bagatelliserer klagene fra Bellona og Fiskarlaget. Dermed er det fiskerne i Vesterålen som må betale prisen i form av tapt fangst og inntekt, sier Bellona- rådgiver Ingrid Skjoldvær.

Bellona vil klage avgjørelsen videre til Samferdselsdepartementet.

– Vi håper det vil føre til at seismikkskytingen avlyses og at det i framtiden innføres strengere restriksjoner på seismikkskyting på fiskefeltene, sier Skjoldvær.

Norges geologiske undersøkelse(NGU) står bak den planlagte seismikkskytingen, som vil finne sted 19. – 23. september. Formålet er å undersøke mulig dypforvitring av grunnfjell, som kan være tilfellet på Utsirahøyden.

Andfjorden er ikke åpnet for oljevirksomhet, og er heller ikke del av en åpningsprosess. Likevel vil seismikken eies av oljeselskapene og Oljedirektoratet, og vil kunne fortelle om det er indikasjon for olje og gass i området.

– Det er påvist at seismikkskyting skader og dreper larver og småfisk som ikke klarer å rømme fra trykket fra luftkanonene. Derfor vil fiskerinæringen få dårligere vilkår også etter at selve skytingen er over, sier Skjoldvær.

Fiskerne på Andøya er blant dem som ble hardest rammet av Oljedirektoratet sin seismikkskyting fra 2007-2009. I etterkant ble det rapportert om en stor nedgang i seifisket i området.

Bellona mener også at dette kan være i strid med Havressursloven, som sier at «Det er forbode å hindre eller øydeleggje høvet til hausting med støy, skyting, eller anna utilbørleg framferd».

– I Kystverkets tillatelse til NGU har man bevisst ignorert havressursloven og krenket fiskernes rett til å høste av havets ressurser. Det er uholdbart at fiskernes rettigheter nok en gang skal måtte vike for seismikkskipene. I kampen om havarealene står vi på kystfiskernes side, fastslår Skjoldvær.

Bellona mener i tillegg at Kystverket har utvist manglende åpenhet i denne prosessen. NGUs søknad (datert 07.04.2014) ble verken gjort tilgjengelig på kystverket.no eller npd.no, og bare noen få, lokale høringsinstanser ble underrettet.

– Bellona mener dette er uholdbart. Saken er ikke er godt nok belyst til å godkjenne søknaden, sier Skjoldvær.

Last ned hele vedtaket her: