Nyheter

Riksrevisjonen kritiserer oljemyndighetene

Harald Pettersen/Statoil

Publiseringsdato: 15. april, 2015

Riksrevisjonen avslører oljemyndighetenes manglende evne og vilje til å styre oljeindustrien. - Oljeselskapene må tvinges til å spise opp maten sin før de får dessert, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

– Denne rapporten dokumenterer både Olje- og energidepartementets og Oljedirektoratets manglende vilje og evne til å styre oljeindustrien. Også Tord Lien er mer enn villig til å lyse ut nye letearealer til oljeindustrien før de har gjort seg ferdig med det de allerede har. Det bli som å starte på desserten før du har spist opp middagen, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

– Myndighetene har i over 10 år demonstrert en manglende evne til å pålegge oljeselskapene å satse på CO2 til meroljeutvinning, fortsetter Hauge.

– Bellona savner en helthetlig forvaltning. Riksrevisjonens rapport i dag viser at konklusjonene fra Bellonas rapport i 2005 var riktige. Myndighetenes holdning til tømming av eksisterende oljefelt bærer preg av en snever tenkning, uten vilje til å se på muligheter og helhetlige løsninger.

– Oljeselskapene øder våre felles ressurser med myndighetenes velsignelse. Jakten etter nye oljefunn i arktiske strøk går på bekostning av å tømme de eksisterende feltene. Det er nå 22 år siden første gang Bellona aksjonerte (mot Shells Ross Rig) for å påpeke at oljeindustrien må spise opp maten sin før de kan få stikke oljesnablene ned i jomfruelige områder i nord, sier Hauge.

Rapporten tyder også på at bukken passer havresekken i norsk petroleumsforvaltning.

– Det må være Oljedirektoratets ansvar å sørge for at selskapene utvinner så mye som er mulig på feltene som allerede er i drift, sier Hauge.

Han spør seg om hvorvidt myndighetene faktisk overholder petroleumslovens paragraf 4.1 om forsvarlig utvinning.

Loven sier følgende: «Utvinning av petroleum skal foregå på en slik måte at mest mulig av den petroleum som finnes i hver enkelt petroleumsforekomst, eller i flere petroleumsforekomster sammen, blir produsert. Utvinningen skal skje i samsvar med forsvarlige tekniske og sunne økonomiske prinsipper og slik at øding av petroleum eller reservoarenergi unngås. For å oppnå dette, skal rettighetshaver fortløpende vurdere utvinningsstrategi og tekniske løsninger og iverksette nødvendige tiltak.»

 

Hva mener Bellona om meroljeutvinning og CO2-fangst:

  • Bellonas anbefaling om å sette i verk meroljeutvinning ved hjelp av CO2 er miljøfaglig begrunnet. Tiltaket vil for det første lagre store mengder CO2 som ellers ville blitt sluppet ut i atmosfæren. Lønnsomheten i tiltaket skapes imidlertid først og fremst av den meroljeutvinning som utløses. Denne lønnsomheten vil finansiere investeringer i renseanlegg og infrastruktur som skal bringe CO2 til sikker lagring også i mange år etter at oljeproduksjonen tar slutt.
  • Bellona legger til grunn at Norge, som rik oljenasjon med store inntekter fra salg av fossil energi i form av olje, gass og kull, har et moralsk ansvar for å være en internasjonal pådriver innenfor  utvikling av teknologi som kan benyttes globalt for å dempe effekten av klimaendringene.