Nyheter

Deler ut sårbare områder nær land for oljeboring

<small><i>Sula ytterst på Frøya</i></small>
Sula ytterst på Frøya
Banangraut/Wikimedia commons

Publiseringsdato: 18. januar, 2018

Skrevet av: Thomas Theis-Haugan

Olje- og energiministeren blåser i miljøfaglige råd, sårbar natur og faren for at oljesøl skal treffe land, når han nå deler ut nye områder til oljeselskapene.

– Politikken er enkel. Du skal holde deg unna de sårbare områdene, sa den nye klima- og miljøministeren Ola Elvestuen i Politisk kvarter på NRK i dag.

– Da må han legge større press på olje- og energiminister Terje Søviknes om å lytte til miljøfaglige råd, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

 

Miljødirektoratet frarådet

To blokker ved Møre-blokkene er nå tildelt oljeselskapene, stikk i strid med rådene fra Miljødirektoratet. Blokkene ligger rett vest for øyene Smøla, Hitra og Frøya, helt ned til 10 kilometer fra land.

Her er det viktige gyte- og oppvekstområder for fisk, og det er store forekomster av hekkende og overvintrende sjøfugl og sjøpattedyr. Som om ikke det var nok, er det også tre korallrev innenfor disse blokkene.

kart sårbare områder nær land åpnes for oljeboring Spesielt blokkene 6307/2 og 6307/5 ligger i et sårbart område, bare 10 km fra de nærmeste øyene, åpnes for oljeboring i "TFO 2017" Credit: regjeringen.no

Miljødirektoratet frarådet derfor konkret åpning av disse to blokkene i den foregående høringsrunden:

«Begge blokkene ligger innenfor sonen som er identifisert som særlig verdifull for sjøfugl. I SVO-rapporten for sjøfugl (NINA-rapport 230) er utløpet av Trondheimsfjorden fra Smøla og nordover med Froan og Sklinna utpekt som Særlig viktige områder for sjøfugl, med viktige hekke- og overvintringsområder for kystbundne arter.»

Dersom Søviknes eller Elvestuen skulle være i tvil: SVO betyr «særlig verdifulle og sårbare områder».

Hitra fjord Hitra på trøndelagskysten Credit: GuoJunjun/Wikimedia commons

Ikke i strid med regjeringserklæringen?

Søviknes kunne også fortelle denne uken at han foreslår blokker utenfor Lofoten og ubehagelig nær Bjørnøya.

Elvestuen mener tildelingene ved Møreblokkene og utlysningene ved Bjørnøya ikke er i strid med regjeringserklæringen.

ingressimage_290609-Frederic-Hauge-foran-seismikkskip-TFA-web-1.-1..jpg Bellona-leder Frederic Hauge Credit: Bellona

Det er selvsagt opp til ham å tolke den slik, men vi tillater oss å sitere fra erklæringen. Der står det at regjeringen vil:

«Ved tildeling av utvinningstillatelser i den pågående 24. konsesjonsrunden, legge vekt på miljøfaglige råd i eller nær særlig verdifulle områder (SVO), herunder vurdere begrensninger på boring i oljeførende lag i en større radius rundt Bjørnøya.»

– Vi er selvfølgelig klar over at TFO-tildelingene og 24. konsesjonsrunde er forskjellige ordninger. Er det altså hvilken tildelingsordning som benyttes som avgjør hvilke miljøhensyn som skal tas? spør Hauge.

Kya froya Kya på Norddyrøy ytterst på Frøya Credit: Wikimedia commons

Bakgrunn:

 • To dager etter at regjeringsplattformen ble annonsert, kom tildelingene i TFO 2017.
 • Her blir tilbud om utvinningstillatelse for blokkene 6307/2 og 5 gitt Lundin som operatør med 40%. Statoil, VNG og Petoro er med med 20% hver.
 • Miljødirektoratet frarådet konkret åpning av disse to blokkene i høringsrunden for TFO 2017.
 • Blokkene ligger rett vest for øyene Smøla, Hitra og Frøya, helt ned til 10 kilometer fra land.
 • Miljødirektoratets fraråding begrunnes i at feltene har sårbare miljøverdier inkludert tre korallrev og store forekomster av hekkende og overvintrende sjøfugl og sjøpattedyr.
 • Miljødirektoratet advarer også om faren for at utslipp skal treffe land:
  «Det ble gjennomført oljedriftsberegninger og miljørisikoanalyser for en kystnær lokasjon i blokk 6307/6 (26 km utenfor kysten av Frøya) i forbindelse med oppdateringen av faggrunnlaget for FVP Norskehavet (DNV 2012). Simulering av oljedrift- og spredning viste korte drivtider til land (ca 2,5 døgn på 50 persentilen, og under 1 døgn på 95 persentilen) og høye sannsynligheter for at olje  treffer kysten ved Smøla, Frøya, Froan (50-90 % sannsynlighet for treff), men også nordover mot Vikna og Vega. Oljedrift ble modellert for relativt lave oljerater (under 1000 m3) for en lett olje (Kristin lettolje). Siden disse oljedriftsberegningene ble gjennomført, er modellen som brukes i analysene (OSCAR-modellen) oppdatert med det resultat at oljedriftsberegningene gir større mengder olje på overflaten og mer olje inn mot kysten.»

 

FAKTA – «TFO»

 • Står for Tildeling i forhåndsdefinerte områder og startet som ordning i 2003.
 • TFO har nå blitt en årlig konsesjonsrunde for de geologisk best kjente delene av norsk kontinentalsokkel, også kalt modne områder.
 • TFO kommer i tillegg til de nummererte konsesjonsrundene.
 • TFO 2018 ble sendt på høring 15. januar i år. Søviknes vil utvide søkeområdet med til sammen 103 oljeblokker i Norskehavet og Barentshavet.
 • Regjeringen tildelte 75 utvinningstillatelser i TFO 2017, som ble offentliggjort 16. januar i år. Denne tildelingen er det største antall tillatelser noensinne.

Sula ytterst på Frøya Sula ytterst på Frøya Credit: Banangraut/Wikimedia commons