Nyheter

Alvorlige feil i branntilsyn siden 2011

PTILs rapport om brannen på Melkøya bekrefter det Bellona sa allerede i november 2020.
PTILs rapport om brannen på Melkøya bekrefter det Bellona sa allerede i november 2020.
Foto: Bjørn Egil Jakobsen/ Hammerfestingen.no

Publiseringsdato: 18. november, 2020

Skrevet av: Eivind Berstad

Bellonas foreløpige granskingsrapport viser at brannen på Melkøya 28. september ble oppdaget visuelt av to ansatte ved Hammerfest LNG. Brann- og røykdetektorene slo ikke ut. Det fremkommer også at det gikk tomt for brannskum etter ti minutter, og etter 30 minutter var det tomt for ferskvann til brannslukking. Petroleumstilsynet og Equinor har ikke opprettholdt sikkerheten på Hammerfest LNG og dermed satt liv i fare.

Equinor og Ptil visste at brannberedskapen på anlegget var for dårlig

I oppfølgingen av tilsynet i 2011 utfører Equinor en test av kapasiteten på brannpumpene. Resultatet viste 2780 m3/time på den ene pumpa og 2810 m3/time på den andre. I oppfølgingen av tilsynet i 2012 presiserer Equinor ovenfor Ptil at hver brannpumpe, samt taubåtenes pumpe har kapasitet som tilsvarer mer enn 100% av det dimensjonerende brannvannscenariet på anlegget. Kilder sier til Bellona at kapasiteten på brannpumpene ikke har vært økt etter tilsynet i 2011.

Tilfeldigheter avverget den potensielt største industrikatastrofen i norsk historie

Equinor har grovt undervurdert brannrisikoen på Melkøya. Kapasiteten på eget brannslukningssystem var langt ifra nok til å slukke brannen 28. september. Kun tilfeldigheter gjorde at supplybåten Esvagt Aurora var i Hammerfest denne dagen. Til sammenligning har Aurora en brannpumpekapasitet på 7200m3/time, mens taubåtene kun har en brannpumpekapasitet på 1200 m3/time. Det vil si at Aurora har stått for mer enn 50% av brannslukkingen som tok 7-8 timer. Uten Aurora kunne brannen ha spredt seg og potensielt utløst norgeshistoriens største industrikatastrofe.

Petroleumstilsynets manglende oppfølging av brannberedskap

Petroleumstilsynet har utført 16 tilsyn ved Hammerfest LNG i perioden 2011 til 2020. Allerede i 2011 ble det påpekt at Hammerfest LNG har svekkelser i sin kontroll med tennkilder, og manglende brannvann i prosessområdet der det brant 28. september. Ptil ble også varslet om at den ene brannpumpa ikke fungerte da brannpumpekapasiteten skulle testes. Det kom ikke en dråpe vann ut av brannhydrantene. Petroleumstilsynet har benyttet for svake virkemidler for å ivareta brannsikkerheten ved Hammerfest LNG, og følger ikke opp at Equinor gjør nødvendige utbedringer. Bellona mener derfor Petroleumstilsynet ikke er en nøytral part i saken og ikke kan ha ansvaret for gransking av brannen på Hammerfest LNG fra myndighetenes side.

I 2011 avdekker Petroleumstilsynet at brannvannskanonene ikke vil være tilstrekkelig til brannbekjempelse i prosessområdet. Equinor svarer at aktiv brannbekjempelse og økt mengde passiv brannbeskyttelse er god nok sikring. Det ble opplyst at Equinor skulle utføre en studie for å avdekke hvilke potensielle konsekvenser den dokumenterte brannvannsmengden medfører. Det var heller ikke klart om brannvannskapasiteten til taubåten er tilstrekkelig kompenserende tiltak ved bortfall av brannpumpe.

Ifølge Equinors interne avvikssystem skal Equinor i 2013 ha planlagt å gjennomføre forbedringstiltak for brannvannsdekning i prosessområdet innen 29.05.2015.  Kilder sier til Bellona at det ikke er utbedret noen fysiske endringer i brannvannsdekningen slik Equinor lover. Dokumentasjonen Bellona har fått innsyn i viser ikke at Petroleumstilsynet har undersøkt om forbedringstiltaket for brannvannsdekning har blitt utført i praksis. Først 2. oktober 2020, fire dager etter brannen, etterspør Petroleumstilsynet studierapporten om brannvannsdekningen. Det er svært kritikkverdig av Petroleumstilsynet å ikke verifisere at nødvendige tiltak for å ivareta sikkerheten ved Hammerfest LNG blir utført.

Petroleumstilsynets manglende oppfølging av tennkilder

Petroleumstilsynet avdekket svakheter ved anleggets kontroll med tennkilder allerede i 2011. Elektro fordelingsstasjoner er en potensiell tennkilde, og Hammerfest LNG mangler kontroll på om dørene er lukket og iverksetter ikke tiltak når de står åpne. Problemene med tennkilder blir ikke fulgt av Equinor i 2011, heller ikke i 2013, heller ikke i 2017.

Equinor har gjort grove sikkerhetsmessige feilvurderinger. Det fremkommer av Equinors eget avvikssystem at tiltak er iverksatt for å lukke avviket med tennkilder, men Petroleumstilsynets tilsyn viser at avvikene ikke er utbedret i praksis. Det er svært alvorlig at Hammerfest LNG ikke har utbedret avvikene Petroleumstilsynet har avdekket gjentatte ganger gjennom mange år.