Nyheter

Hammerfest LNG har ikke hatt nok ansatte med nok erfaring siden 2011

PTILs rapport om brannen på Melkøya bekrefter det Bellona sa allerede i november 2020.
PTILs rapport om brannen på Melkøya bekrefter det Bellona sa allerede i november 2020.
Foto: Bjørn Egil Jakobsen/ Hammerfestingen.no

Publiseringsdato: 18. november, 2020

Skrevet av: Eivind Berstad

Petroleumstilsynet har uttrykt bekymring for bemanningssituasjonen på Hammerfest LNG siden 2011. Manglende kapasitet og kompetanse er sentrale elementer i Bellonas gransking av brannen 28. september.

I 2019 bemerket Petroleumstilsynet (Ptil) i en tilsynsrapport at Hammerfest LNG har kapasitetsproblemer for å komme a jour med planlagt vedlikeholdsarbeid. Det har vært stor turn over, sykefravær, rekrutteringsproblemer, en svekket ledelse og stor arbeidsmengde for den enkelte.

Ifølge Bellonas granskingsrapport etter brannen på Hammerfest LNG 28. september var gjennomsnittsalder på ansatte som jobbet i prosessanlegget da det brant er 27 år. Gjennomsnittsalder på de som jobbet i turbinområdet er 22 år.

Bemanningsproblemene er kjent hos Equinor og Ptil

Kilder bekrefter til Bellona at mange ansatte har sluttet ved Hammerfest LNG de siste tre årene, og at det er store utfordringer med kompetanse og kapasitet.

Hammerfest LNG innrømmer i et brev til Ptil 18. oktober 2019 at virksomheten har problemer: «Kompetanse og kapasitet har vært en utfordring innenfor vedlikehold og i det tekniske fagmiljøet ved Hammerfest LNG og er flagget på enhetens risikokart. Det jobbes aktivt med rekruttering av kompetanse både internt og eksternt, og gjeldende kapasitet overvåkes fortløpende.»

Bellona frykter at rotasjon av personell hindrer kontinuitet og erfaringsoverføring. Det er spesielt viktig for å videreføre arbeid som pågår over lang tid. Det hindrer eierskap til prosesser og kan føre til at pågående sikkerhetsarbeid ikke blir prioritert.

Mange erfarne har sluttet

Under Ptils driftstilsyn i 2019 kom det frem at mange erfarne operatører og ingeniører har sluttet, og blitt erstattet av nytt personell. Det var usikkerhet blant erfarne operatører om disse nytilsatte med bakgrunn utenfor Hammerfest LNG, faktisk har tilstrekkelig forståelse av og om de har fått tilstrekkelig opplæring i den spesielle prosessen på Hammerfest LNG og de risikoer fabrikken representerer.

Hammerfest LNG har ikke nok folk på jobb

Under Ptils tilsyn i 2019 kom det frem at Hammerfest LNG har utfordringer knyttet til kapasitet. Det har vært stor turn over, sykefravær, rekrutteringsproblemer og stor arbeidsmengde for den enkelte. Det anses som noe av forklaringen på 3000 timer med etterslep på forebyggende vedlikehold.

Hammerfest LNG har hatt bemanningsproblemer siden 2011

Ptil bemerket under tilsyn i 2011 at Hammerfest LNG for tiden har mange ansatte med relativt liten ”fartstid” og det kan synes vanskelig å holde på folk over lengre tid. I tillegg blir det bemerket at bemanningen er lav i forhold til kompleksiteten ved anlegget.

I 2017 bemerker Ptil at det er svak fremdrift i Statoils prosess med å sikre tilstrekkelig bemanning og kompetanse.

Equinor har kapasitet- kompetanseproblemer i vernetjenesten i hele selskapet

Petroleumstilsynet har nylig for tiende gang siden 2016 avdekket at Equinor ikke sikrer nok tid til vernearbeid eller god nok kompetanse i vernetjenesten. Det fremgår av en tilsynsrapport som snart blir publisert.

I rapporten fremgår det at Equinor ikke sikrer at vernetjenesten har tid til å delta på møter og andre aktiviteter i utvikling av HMS-styringssystemet, hvilket er brudd på arbeidsmiljøloven og rammeforskriften og i strid med Equinors interne krav. Det er også påvist mangelfull opplæring av verneombudene og for sein involvering i saker av betydning for HMS.