Nyheter

Petroleumstilsynet har ikke opprettholdt sikkerheten i Equinor

Eksempel på 3 og 10 måneders forsinket journalføring i Petroleumstilsynets sak nr 2020/252 og 2020/122
Eksempel på 3 og 10 måneders forsinket journalføring i Petroleumstilsynets sak nr 2020/252 og 2020/122
Ptil

Publiseringsdato: 18. november, 2020

Skrevet av: Eivind Berstad

Bellonas foreløpige granskingsrapport avdekker at Petroleumstilsynet har sviktet i oppfølging av avslørte regelbrudd hos Equinor. Petroleumstilsynet benytter ikke sterke nok virkemidler for å ivareta sikkerheten i Equinor. Bellona ber riksrevisjonen vurdere Petroleumstilsynets habilitet i gransking av brannen på Melkøya 28. september.

Fra 2017-2020 avdekket Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet 30 brudd på regelverket og 28 mistanker om brudd på regelverket. Avvikene omfatter mer enn 30 paragrafer i forskrifter.

Equinor retter seg ikke etter avvik påpekt av Ptil

Petroleumstilsynet har for tiende gang siden 2016 avdekket at Equinor ikke sikrer nok tid til vernearbeid eller god nok kompetanse i vernetjenesten. Det fremgår av en tilsynsrapport som snart blir publisert.

I 2017 påpekte Petroleumstilsynet at Equinors LNG-anlegg på Melkøya fortsatt ikke hadde kontroll på potensielle tennkilder. Det er ansett som et alvorlig sikkerhetsproblem, og Petroleumstilsynet har påpekt dette i 2011 og i 2013, uten at Equinor har tatt nødvendige grep.  Equinor lovet å utbedre problemet. Equinors interne avvikssystem står det at aksjoner er utført og behandlingen er lukket, men Petroleumstilsynet avslører at problemet fortsatt står uløst.

Fra Ptil tilsyn 2012: «Aksjonen er lukket og godkjent 16.12.2011, uten at det fremkommer noe spesifikt tiltak mht å kartlegge og redusere eksplosjonsrisiko».

Miljødirektoratet observerte i 2019 at avvik påpekt i 2016 og 2018 ikke er utbedret.

Petroleumstilsynet har manglende oppfølging av regelbrudd de selv har avdekket

Det er kritikkverdig av Petroleumstilsynet å ikke følge opp at avvik blir lukket. Petroleumstilsynet har for stor tillitt til at Equinor utbedrer nødvendige tiltak. Bellona mener at Petroleumstilsynets manglende oppfølging av virksomheten også må granskes som bakenforliggende årsak til brannen 28. September.

Ptil ble også varslet om at den ene brannpumpa ikke fungerte da brannpumpekapasiteten skulle testes. Det kom ikke en dråpe vann ut av brannhydrantene. Petroleumstilsynet har benyttet for svake virkemidler for å ivareta brannsikkerheten ved Hammerfest LNG, og følger ikke opp at Equinor gjør nødvendige utbedringer.

Ifølge Equinors interne avvikssystem skal Equinor i 2013 ha planlagt å gjennomføre forbedringstiltak for brannvannsdekning i prosessområdet innen 29.05.2015.  Kilder sier til Bellona at det ikke er utbedret noen fysiske endringer i brannvannsdekningen slik Equinor lover. Dokumentasjonen Bellona har fått innsyn i viser ikke at Petroleumstilsynet har undersøkt om forbedringstiltaket for brannvannsdekning har blitt utført i praksis. Først 2. oktober 2020, fire dager etter brannen, etterspør Petroleumstilsynet studierapporten om brannvannsdekningen. Det er svært kritikkverdig av Petroleumstilsynet å ikke verifisere at nødvendige tiltak for å ivareta sikkerheten ved Hammerfest LNG blir utført.

I Ptils gransking av gasslekkasjen 5. januar 2014 var potensiell konsekvens av lekkasjen en eksplosjon som kunne ha medført to dødsfall. Likevel ble ikke de bakenforliggende årsakene til lekkasjen klarlagt, og selv om det finnes flere pumper med tilsvarende pakkbokser ble det ikke undersøkt om tilsvarende feil kan oppstå på andre pakkbokser.

Treg, sensurert og manglende journalføring hos Ptil

Erfaringen fra hvordan forvaltningsloven blir praktisert i saker som brannen ved Hammerfest LNG 28. september viser at det tar opptil en måned å få innsyn i offentlig postjournal, og i mange tilfeller er informasjon vi anser som relevant sladdet (sensurert).

Mange dokumenter blir ikke journalført innen rimelig tid. I og med at journalen er hovedredskapen myndighetene har til å holde orden og kontroll i saken må det antas at journalføring skjer kontinuerlig. At journalføring skjer opptil 10 måneder etter at dokumentene mottas er i strid med offentlighetsprinsippet. Det er åpenbart brudd på normalkravet om at journalføring skal skje fortløpende. Treg journalføring er til hinder for offentlighetens innsyn i myndighetenes arbeid.

ptil Eksempel på 3 og 10 måneders forsinket journalføring i Petroleumstilsynets sak nr 2020/252 og 2020/122 Credit: Ptil

 

ptil 2 Credit: Ptil

Bellona vil bemerke at det kan synes som det er mangler ved journalføringen, og at korrespondanse pr mail eller sms direkte mellom tilsynets saksbehandler og bedriften ikke er journalført. Dette har vi funnet eksempler på i andre saker og har sendt forespørsel til Ptil om slik kommunikasjon finnes utover det som er registrert i journalene til nå.  Bellona avventer svar på dette før vi kan konkludere om så også er tilfelle i denne saken.

Bellona krever at Petroleumstilsynet må kreve at alle avvik fra tidligere tilsyn og pågående gransking er lukket før Hammerfest LNG får tillatelse til å starte opp anlegget igjen. Dette bør formidles til Equinor umiddelbart.