Nyheter

— Ikke et budsjett som vil redde verden

Publiseringsdato: 9. oktober, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Etter å ha gått gjennom statsbudsjettet post for post synes Bellona det er et stykke mellom lyspunktene. -- Dette er absolutt ikke et budsjett som vil redde verden, sier Frederic Hauge.

Statsbudsjettet 2004:

–>
Det er selvsagt svært positivt at Miljøverndepartementet har ført opp Miljøstiftelsen Bellona med kr 900.000,- i tilskudd. I positiv retning merker Bellona seg også spesielt kollektivsatsingen. Vi finner det imidlertid sterkt negativt at det ikke er satt av penger til å dekke kunnskapshullene som avdekkes i utredningen om olje i nord. At regjeringen bevilger penger til ” Miljøvennlig bruk av Naturgass” er etter vårt syn også en helt feil prioritering.


Endelig anerkjennelse av Bellona
I framlegget til statsbudsjettet for 2004 har Bellona endelig fått anerkjennelse for vårt arbeid av Miljøverndepartementet ved at vi er ført opp med kr 900.000,- i tilskudd. Etter årevis med (som oftest ubesvarte) søknader er det svært oppmuntrende å få en slik anerkjennelse. Det blir imidlertid ikke toppkarakter fordi tilskuddet ikke er gitt som driftstilskudd, men som støtte til informasjonstiltak om mer miljøvennlig energi og miljøteknologi.

 

ad57078877db2843667476019b022c92.gif

Kollektiv transport
I årets budsjett ligger det en rekke gode tiltak for kollektivtransport med merverdiavgiften-reformen, insentivordning, samordning og økt fremkommelighet i spissen. Imidlertid faller refusjonsordningen av dieselavgift for ekspressbusser bort. Bellona gir en trygg femmer.

 

1ffc8fa199b080647b6b59bed21be8be.gif

Oljevernberedskap i Nord-Norge
Bellona er ikke helt fornøyd budsjettprioriteringene, men finner det svært positivt at regjeringens satsning på oljevernberedskap i nord viser at det er mulig å forebygge ulykker knyttet til russisk oljetransport, UTEN å åpne for oljeutvinning på norsk side. Dette betyr at et viktig argument for åpning av Lofoten og Barentshavet faller bort.

Bellona mener regjeringen tar et raskt skritt i riktig retning, og viser at det er mulig å få til en forsvarlig oljevernberedskap i Nord-Norge. Likevel er det viktige elementer som gjenstår før kystbefolkningen kan sove trygt om natta når oljetankerne stamper forbi i kuling og storm.

 

a0169a05aafe4ca2a29e05b6b59d36a7.gif

Puslete bevilgninger til forurensede sedimenter
Bevilgningene til forurensede sedimenter har økt jevt de siste 5 årene. Arbeidet med fylkesvise tiltaksplaner og etableringen av et nasjonalt råd for forurensede sedimenter er igangsatt. Imidlertid er 60 millioner kroner en svært begrenset sum med tanke på den enorme oppgaven vi står ovenfor. Forurensningsmyndighetene har anslått en totalkostnad på 25 milliarder. En ytterligere økning, spesielt etter ferdigstillelsen av tiltaksplanene, er helt avgjørende for å igangsette konkrete oppryddingsprosjekter.

 

39478e3a2c5de2e29976a5c1384dfefb.gif

Nullutslippsteknologi
Samferdselsdepartementet øker bevilgningene til forsøk med hydrogen- og brenselcelleteknologi. Imidlertid kunne man gitt enda bedre rammevilkår for nullutslippsbiler. Bellona bedømmer innsatsen til en treer, men den kan lett forbedres betydelig gjennom to enkle tiltak.

 

2ff8f5b6ade0abb37515ab71434b75a1.jpeg

Energiomlegging
Regjeringen vil fjerne all el-avgift for næringsvirksomhet fra nyttår, og fram til 1. juli da et nytt differensiert system skal på plass. Bellona synes det er beklagelig med en slik venteperiode, og at det er så diffust hvordan kompenseringen for el-avgiften blir. Vi viser imidlertid velvilje selv om ingenting nytt blir presentert, og mye er uklart. En diffus strategi for konvertering av oljefyr tekker ned. Det samme gjør en økt bevilling fra Landbruksdepartementet på 15-18 millioner til bioenergi. Dette er «et torsketiss i havet». Det trengs mye mer!

Vår velvilje kommer helt og holdent på grunn av at regjeringen viser klare signaler på at energiomleggingingen skal ivaretas.Vi gir også pluss for øket bevilling på 130 millioner gjennom Enova.

 

5900b257dfc6d7e53499ce30e98a1d9a.gif

Miljøaktørers mulighet til påvirkningsarbeid i EU
Bellona er ikke fornøyd med bevilgningene til dette arbeidet. Igjen er vi velvillige, og da kun fordi Utenriksdepartementets post om ”informasjon om europeisk samarbeid” økes med ca. én million til NOK 8 836 000,-. Tilskuddet er imidlertid rettet mot informasjonstiltak i Norge slik at Bellona og andre organisasjoner skal drive opplysningsarbeid for det norske folk om hva EU sysler med. Dette er selvsagt verken Bellonas eller andre norske miljøorganisasjoners oppgave og gjerning.

 

[picture7] Ingen penger til å dekke kunnskapshullene som avdekkes i utredningen om olje i nord
Bellona er skuffet over at det ikke avsettes penger til å gjøre noe med de kunnskapsmanglene som avdekkes i forbindelse med ULB og at det ikke satses mer på utvikling av nullutslippsteknologi på allerede åpnede felt.

Ingen penger – ingen terning

 

[picture8] Miljøvennlig bruk av Naturgass: minus en!
Her er det ikke mye positivt å hente. Det er bevilget 19 millioner til infrastruktur for «miljøvennlig bruk av Naturgass». Hvem skal ha disse pengene? Bellona har ennå ikke sett noe prosjekt som totalt sett er miljøvennlig!

Det er bevilget 4 millioner til kompetansesenter for sluttbruker. Hvem er sluttbruker? Miljøvennlig sluttbruk av Naturgass kan være gasskraftverk med CO2– håndtering og bruk av naturgass på skip på vei mot brenselcelle drift. Men disse aktørene skulle ikke ha behov for vesentlig rådgivning….

Dessuten er 50 mill til renseteknologi for gasskraftverk latterlig lite.