Nyheter

Mulige konsekvenser av et oljesøl

Publiseringsdato: 8. oktober, 2010

Skrevet av: Ruth Astrid Sæter

Dersom det oppstår et oljeutslipp fra en oljeinstallasjon utenfor Lofoten, Vesterålen eller Senja, kan det ramme hele kysten fra Lofoten til Nordkapp. Det viser de alternative oljedriftsscenariene som Meteorologisk Institutt har utarbeidet for Bellona.

Forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten er under revisjon, og skal behandles av Stortinget våren 2011. I forbindelse med revisjonen ble det i april 2010 lagt frem til sammen 21 grunnlagsrapporter med ny og oppdatert kunnskap om de sårbare og verdifulle områdene. Rapportene tar for seg alt fra miljøkartlegging og -risikoanalyser til sysselsettingspotensial.

Kritikk mot utslippsanalysene

Bellona og andre organisasjoner og faginstanser har kritisert arbeidet som er gjort på utslippsanalyser. Bakgrunnen for kritikken er at utslippspunktet på ett av scenariene er plassert et sted der det ifølge Oljedirektoratet (OD) ikke er funnet olje og gass.

Utslippspunktet er dessuten plassert et godt stykke fra kysten, noe som gjør at et eventuelt utslipp ville bli fanget opp av Golfstrømmen. Et mer realistisk scenario vil være et utslipp nærmere land, der OD mener sannsynligheten for olje- og gassforekomster er størst. Der dominerer den norske kyststrømmen, som vil føre oljesøl inn mot kysten.

Alternative oljedriftsscenarier

Bellona bestilte derfor sommeren 2010 alternative oljedriftsscenarier fra Meteorologisk Institutt (MI), på bakgrunn av prospektene som omtales i ODs ressursrapport. De nye scenariene viser at det vil ta halvparten så lang tid for oljen å nå land, samtidig som det påvises en signifikant økning i mengden strandet olje.

Det er utarbeidet tre scenarier på tre ulike utslippspunkt. Felles for dem alle er at utslippet pågår i 87 døgn (det samme som oljeutslippet i Mexicogolfen, Deepwater Horizon), med en utslippsrate på 4500 tonn olje i døgnet.

Kriterier

Scenariet fortsetter 20 dager etter at selve oljeutslippet er stoppet. 20 dager er den tiden SINTEF beregner som oljens levetid i sjøen. Dette må sies å være et konservativt estimat. All oljen vil i et virkelig utslipp ikke brytes ned på 20 døgn. Det finnes i dag for lite kunnskap om levetid, forvitring og forhold som påvirker nedbrytningen/levetiden av forskjellige oljetyper i nordområdene.

De simulerte utslippene starter på en tilfeldig valgt dato, 1. januar 2010. Vær- og strømforholdene er imidlertid reelle, og er basert på MIs værstatistikk for det aktuelle tidsrommet.

Kort om de tre scenariene

Scenario Nordland VII er plassert på posisjon N 69.30, E 14.73, samme koordinater som presenteres i forvaltningsplanen (et scenario som er utarbeidet av Det Norske Veritas). På denne posisjonen er det imidlertid ikke påvist noen olje- eller gassforekomster. MI beregner at hele 66 prosent av oljen vil nå land i løpet av 107 dager, altså drøyt tre måneder.

 

Scenario Vesterålen har posisjon N 68.67, E 13.92, som er tett opptil land. Her har OD påvist olje- og gassprospekter, noe som gjør utslippspunktet mer realistisk. I dette scenariet beregner MI at 75 av oljen vil nå land.

 

Scenario Nordland V er plassert på posisjon N 67.00 E 10.33, som grenser inntil forvaltningsplanområdet. Disse blokkene ble nylig lyst ut i forbindelse med 21. konsesjonsrunde – og scenariet er utarbeidet for å vise at også utslipp herfra vil påvirke det sårbare og verdifulle området som forvaltningsplanen omfatte. Klima- og forurensningsdirektoratet, Havforskningsinstituttet og Direktoratet for Naturforvaltning kritiserte olje- og energiministeren for å ha lyst ut disse blokkene.

Ifølge beregningene til Meteorologisk Institutt vil rundt 28 prosent av oljen nå land.

 

Vil du lese mer om bakgrunnen for Bellonas og MIs alternative oljedriftsscenarier, last ned vedlegget Oljedrift_Bakgrunn.