Nyheter

Havforskere negative til åpning av 74 av 86 blokker

Sigurd Enge,seniorrådgiver i Bellona.
Sigurd Enge, Bellona, her på befaring ved havaristen Full City utenfor Langesund.
(Foto: Tone Foss Aspevoll/Bellona)

Publiseringsdato: 10. mai, 2012

Havforskningsinstituttet fraråder hel eller delvis åpning for oljevirksomhet av en rekke utlyste blokker i Barentshavet og Norskehavet. – Miljø- og fiskerimyndighetene er på full kollisjonskurs med oljeforvaltningen, sier Bellonas Sigurd Enge.

I en høringsuttalelse går Havforskningsinstituttet imot oljevirksomhet på en rekke sårbare og økologisk sentrale steder: De fraråder tildeling av hele 74 av de 86 utlyste blokkene i 22. konsesjonsrunde.

Bellona-rådgiver Sigurd Enge mener dette er et oppspill til fiskeri- og miljøvernministrene:

– Lisbeth Berg-Hansen og Bård Vegar Solhjell må nå ta sin oljekollega Borten Moe i hvert sitt øre og riste kraftig og synkront. Det må være grenser for hvor mange ganger oljeindustrien skal få det som de vil på bekostning av fiskeri- og miljøinteressene.

Legg føre-var-prinsippet til grunn!

I høringsuttalelsen skriver Havforskningsinstituttet blant annet: «I våre vurderinger av miljøkonsekvensene av petroleumsaktivitet i de foreslåtte blokkene ser vi på konsekvensene av både operasjonelle utslipp (produsert vann, kjemikalier og borekaks) og uhellsutslipp i blokken. Et viktig element i denne rådgiving er bruk at føre-vâr prinsippet. Havforskningsinstituttet mener at man bør benytte føre-vâr prinsippet i situasjoner der det er stor grad av usikkerhet knyttet til forventede effekter av petroleumsaktiviteten og der det er realistiske muligheter for at disse effektene er store og vil ha vidtrekkende og/eller langvarige konsekvenser på økosystemet. I slike tilfeller bør man ikke tillate aktivitet frem til usikkerheten eller muligheten for alvorlige konsekvenser er redusert.»

– Havforskningsinstituttet har vurdert sårbarheten i forhold til de kommersielle fiskeartene og bunnfaunaen. I tillegg er de foreslåtte blokkene nær finnmarkskysten og nært iskanten en kjempeutfordring for oljevernberedskap. Kystlinje og iskant er svært viktig for økosystemet i Barentshavet og kan rammes hardt ved oljeutslipp, sier Sigurd Enge, fagrådgiver marin forvaltning i Bellona.

– På toppen av dette har Barentshavet blant verdens største konsentrasjoner av sjøfugl året rundt, som er ekstremt sårbare for oljesøl.

Flere kritiske uttalelser

Oljeleting kan true sjøfugl, skriver Direktoratet for Naturforvaltning (DN) i sin høringsuttalelse. Kort oppsummert er hovedpunktene i deres uttalelse følgende:

  •   DN fraråder utlysning av blokker av hensyn til de store sjøfuglforekomstene på Bjørnøya
  •   DN fraråder utlysning av blokker helt nord i Barentshavet, på grunn av nærhet til iskanten.
  •   DN fraråder utlysning av kystnære blokker utenfor Finnmarkskysten av miljøhensyn, spesielt sjøfugl

Også Klima- og Forurensningsdirektoratet (Klif) er skeptiske til omfanget og de sårbare områdene som er foreslått utlyst i Barentshavet. Klif peker på at oljevernberedskapen ikke kan håndtere aktiviteten dette forslaget representerer.

72 av de 86 blokkene er lokalisert i Barentshavet, mange av dem i store sammenhengende områder som vil representere en uakseptabel belastning både i form av utslipp av produsert vann og risikoen for uhell.

– Nå er det på tide at Solhjell og Berg-Hansen bruker sine fagetaters konklusjoner til å stagge olje- og energiministeren. Forvaltningsplanen er ikke etablert for at oljeselskapene skal få alt areal de peker på, slik Borten Moe ser ut til å tro. De må nå bevise at forvaltningsplanen brukes slik den er ment – som et redskap for forsvarlig forvalntnig av vår naturarv.

Rådgiver, marin forvaltning, Sigurd Enge, sigurd@bellona.no, 970 87 533