Nyheter

– Virksomheten på Scarabeo 8 må stoppes

Foto: Roberto Di Trani/Bellona

Publiseringsdato: 13. september, 2012

Skrevet av: Magnus Borgen

Petroleumstilsynet har besluttet å iverksette sin egen gransking av hendelsen på skandaleriggen Scarabeo 8. – Dette tyder på at tilsynet har fått tilgang på informasjon som viser at saken er enda mer alvorlig enn først antatt. Borevirksomheten ved riggen må nå stoppes i påvente av rapportens funn, sier Karl Kristensen.

Petroleumstilsynet uttalte like etter den uønskede hendelsen i Barentshavet at tilsynet ikke ville granske hendelsen. I går kom kontrabeskjeden i en pressemelding fra tilsynet.

– Petroleumstilsynet har foretatt en klok helomvending i denne saken. Kjente tekniske problemer med riggen, sårbarheten i området og det faktum at brønnen nå er i kontakt petroleumsførende lag gir fremtidige hendelser av samme type et stort ulykkespotensial som gjør en slik snuoperasjon helt nødvendig, sier Kristensen.

– Tilsynet gransker som kjent kun de mest alvorlige sakene, og Bellona har den siste uken argumentert for at hendelsene ved Scarabeo 8 har vært så alvorlige at det bør gjennomføres en uavhengig granskning.

Bellona etterlyser nå klare svar på hvilke konsekvenser helomvendingen vil få for virksomheten på Scarabeo 8.

– Pressemeldingen fra Petroleumstilsynet inneholder nye og interessante opplysninger. Det bekreftes at det var en utilsiktet fylling av ballasttanken som forårsaket destabiliseringen. Med tanke på sikkerheten rundt videre aktivitet er det nå svært viktig å få bragt på det rene om dette skyldes menneskelig eller teknisk svikt, sier Kristensen.

Gikk videre med operasjonen

Operatøren ved riggen ENI Norge har bekreftet overfor Bellona at boreoperasjonen ble gjenopptatt 5.september, dagen etter den alvorlige hendelsen. ENI Norge har opplyst til Bellona at selskapet er i gang med sitt granskningsarbeid, og at de vil kommunisere svarene i sin rapport til Petroleumstilsynet i neste uke.

– Nestenulykker som dette må få konsekvenser for videre drift. Det er ytterst betenkelig at riggen gjenopptok sin borevirksomhet dagen etter ulykken uten at noen involverte verken kunne svare på hva som skjedde, og heller ikke redegjøre for hvilken risiko som finnes for nye tilsvarende hendelser. Inntil slik dokumentasjon foreligger burde det være en selvfølge at operasjonen stanses. At det er påvist olje i brønnen øker samtidig risikoen for en utblåsning i betydelig grad, avslutter Kristensen.

Ble advart før nestenulykken

I går ettermiddag kunne Stavanger Aftenblad avsløre at Sjøfartsdirektoratet to uker før ulykken advarte Petroleumstilsynet om kritiske feil i ballastsystemet på riggen. Ifølge Sjøfartsdirektoratet var disse så alvorlige at riggen ikke burde få operasjonstillatelse.

Petroleumstilsynet valgte å overse advarslene, og Scarabeo 8 fikk fortsette som før.

– Det er overhengende sannsynlig at feilene som Sjøfartsdirektoratet pekte på, er direkte årsak til nestenulykken, sier Kristensen.