Nyheter

– Krever at seismikktillatelse i Vesterålen trekkes tilbake

<small><i>Reine i Lofoten en sommerkveld.</i></small>
Reine i Lofoten en sommerkveld.
Frokor/Wikimedia Commons

Publiseringsdato: 11. august, 2014

Bellona krever at den omstridte tillatelsen til den planlagte seismikkskytinga utenfor Andøya i Vesterålen blir annullert med umiddelbar virkning.

-Seismikksøknaden må snarest sendes ut på en ny og mer omfattende høringsrunde, sier Silje Lundberg, fagrådgiver i Bellona.

Bellona sender derfor i dag et brev (vedlagt) til Samferdselsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet med krav om ny behandling av saken.

– Det er uhørt at regjeringen nok en gang lar fiskerne i Vesterålen betale prisen i form av tapt fangst og inntekt, sier Silje Lundberg, fagrådgiver i Bellona.

-Fiskeriminister Elisabeth Aspaker svikter den viktigste næringen i Vesterålen dersom hun ikke bruker sine muskler på å få Kystverket til å snu, fortsetter Lundberg.

Norges geologiske undersøkelse(NGU) står bak den planlagte seismikkskytingen som vil finne sted i september. Skytingen er en del av et forskningsprosjekt finansiert av fem oljeselskap, deriblant Statoil. Formålet med seismikken er å forske på mulig dypforvitring av grunnfjell, som kan være tilfellet på Utsirahøyden.

-Bellona  mener søknaden har blitt behandlet på et svært tynt kunnskapsgrunnlag, og høringsrunden har i beste fall vært selektiv, sier Lundberg.

Bellona-rådgiveren er klar på at Kystverket har gjort en dårlig jobb i denne saken.

– Kystverket behandlet ikke spørsmålet etter naturmangfoldloven før etter at Andøy Fiskarlag leverte sin klage. De har heller ikke innhentet noe kunnskap om effekten på sjøpattedyr, noe som er svært besynderlig all den tid det er et svært aktivt hvalforskermiljø i Lofoten og Vesterålen, sier Lundberg.

– Det at denne saken heller ikke er sendt ut til alle berørte parter, gjør at hele høringsprosessen bærer preg av et ønske om  minste mulige motstandsvei uten innsigelser fra miljøfaglige hold, sier Lundberg.

Selv om Andfjorden ikke er åpnet for oljevirksomhet eller er en del av en åpningsprosess, vil seismikken eies av oljeselskapene og oljedirektoratet, og vil kunne si om det er indikasjon for olje og gass i området. Fiskerne på Andøya er blant dem som ble hardest rammet under Oljedirektoratet sin seismikkskyting fra 2007 – 2009, og i etterkant ble det rapportert om en stor nedgang i seifisket i området.

– Fiskerne på Andøya har vedtatt en nulltoleranse for seismikk. De står nå i fare for nok en gang å bli ofret på oljeindustriens alter, avslutter Lundberg.

For mer informasjon

Silje Lundberg, Fagrådgiver petroleum, 913 31 729, silje@bellona.no

Magnus Borgen, Kommunikasjonssjef, 977 28 476, magnus@bellona.no