Nyheter

Varsel om store problemer med byggingen av produksjonsskipet for oljefeltet Johan Castberg

Frederic Hauge
Frederic Hauge
Dag Thorenfeldt/Bellona

Publiseringsdato: 17. september, 2020

Skrevet av: Frederic Hauge

Dette varselsbrevet ble sendt til Olje- og energidepartementet v/ olje- og energiminister Tina Bru med kopi til Petroleumstilsynet, Stortingets energi- og miljøkomite 07.08.2020

Miljøstiftelsen Bellona har mottatt varsler med informasjon vedrørende byggingen av produksjonsskipet for Johan Castberg. Informasjonen vekker bekymring om kvaliteten på konstruksjonen av innretningen, som nå pågår hos Sembcorp-verftet i Singapore. Bellona ønsker å gjøre statsråden oppmerksom på informasjonen vi har mottatt, som vi anser som svært alvorlig.

Omfattende sveiseskader

Bellona har fått opplyst at det er omfattende problemer med kvaliteten på sveisearbeidet i den bærende konstruksjonen i det 295 meter lange skipet. Det er gjennomført rutinemessig kontroll av sveiser, gjennom stikkprøver ulike steder i skipet. Vi har fått opplyst at resultatet av undersøkelsene viste problemer ved så mange av stikkprøvene at hele konstruksjonen nå må gjøres tilgjengelig for omfattende undersøkelser.

Det skal være spesielt store utfordringer med de vertikale sveisene. Kilder med direkte kjennskap til situasjonen beskriver problemene som svært omfattende og utfordrende å utbedre – om det i det hele tatt vil være mulig å fullføre byggingen av skroget. Basert på informasjon fra våre kilder estimerer Bellona at 4000-6000 meter med sveis må fjernes og gjøres på nytt.

Bellona legger til grunn at Equinor og Ptil er informert om de alvorlige resultatene etter kontrollen. Vi finner det naturlig å stille spørsmål om Equinor har varslet departementet som eier om de store problemer som nå har oppstått. Om ikke, vil vi oppfordre departementet til raskt å undersøke situasjonen.

Utfordringer ifm. COVID-19 og manglende tilsyn

Bellona er klar over at COVID-19 har medført at byggingen nå har stoppet helt opp og at deler av skipet preserveres. Preservering er i seg selv ikke en ønskelig situasjon og kan medføre nye skader.

Videre har vi blitt informert om en rekke brudd på rutinene for kvalitetssikring ved verftet, delvis som følge av COVID-19. Vi anser det som svært betenkelig at eventuell videre kvalitetssikring av sveisearbeid og andre forhold ved byggingen skal skje ved lokale selskaper.

På bakgrunn av problemene med en rekke installasjoner på norsk sokkel har det vært av stor betydning at Ptil er til stede og fører tilsyn med prosessen. Dette har forståelig nok ikke latt seg gjøre under COVID-19-utbruddet. Vi forstår det dog slik at Ptil ikke har besøkt anlegget siden april 2019, hvilket utgjør nok et uromoment i saken.

Gitt den vanskelige situasjonen med COVID-19, vil Bellona oppfordre departementet til å redegjøre for hvordan departementet og relevante etater vil utføre kontroll og kvalitetssikring av arbeidet.

Konsekvenser for Johan Castberg-prosjektet

Utbedring av de påviste skadene vil etter alt å dømme medføre store kostnadsøkninger for prosjektet. Det er også rimelig å anta en betydelig forsinkelse utover det ene året Equinor allerede har meldt om.

Gitt alvorsgraden og utbredelsen av feil mener Bellona det er grunn til å anta, ut fra informasjonen vi har mottatt, at det er betydelig risiko for at produksjonsskipet ikke vil kunne tas i bruk i det hele tatt og at prosjektet må skrinlegges.

Bellona oppfordrer departementet som majoritetseier i Equinor til snarest å fremskaffe informasjon om de potensielt svært store kostnadsøkningene som nå vil komme i Castberg-prosjektet, som følge av omfattende utbedringer av skader og COVID-19.

Bellonas vurdering av saken

Bellona har lang erfaring med varslersaker i oljeindustrien. I denne saken har vi flere kilder som vi vurderer som troverdige, og tilgang på relevant informasjon og nødvendig erfaring som grunnlag for de betraktninger og vurderinger som er uttrykt overfor oss.

På bakgrunn av denne informasjonen frykter Bellona at vi i denne saken er i ferd med å gjenta alle feilene fra byggingen av Goliat, Martin Linge og Yme i én og samme sak, gjennom manglende kontroll i konstruksjonsfasen, manglende tilsyn fra statlig hold, og vesentlige insentiver for å igangsette produksjon tross store tekniske problemer.

Bellona mener det er en betydelig økonomisk og sikkerhetsmessig risiko involvert hvis ikke dette prosjektet blir tett fulgt opp av både Ptil og departement.

Vi vil også vise til dagens omfattende artikkel i Upstream Online, som utfyller og forsterker alvoret av informasjonen som ligger til grunn for varselet fra Bellona til OED.

 

Med vennlig hilsen,
Frederic Hauge

Miljøstiftelsen Bellona