Nyheter

Statoil avkles – igjen

Bellona-rådgiver Karl Kristensen.
Bellona-rådgiver Karl Kristensen.
Daniel Sannum Lauten

Publiseringsdato: 21. august, 2014

Skrevet av: Karl Kristensen

I Petroleumstilsynets (Ptil) granskningsrapport etter oljelekkasjen på Statfjord C tidligere i år, avdekkes en rekke avvik og forsøk på å kamuflere regelverksbrudd. Dette vitner om en organisasjonskultur som er like moden for å skrotes som den snart 30 år gamle plattformen som den florerer på, skriver Bellonas Karl Kristensen.

Teknisk Ukeblad forteller i sin nettartikkel fra 11. august med tittelen «Alvorlige brudd på regelverket på Statfjord C» om graverende forhold som er avdekket gjennom Petroleumstilsynets granskning av oljelekkasjen på Statfjord C 26. januar i år. Årsaken til utslippet var en tanklekkasje som i praksis førte til at 40 kubikkmeter olje rant ut i sjøen. Rapporten fra Ptil avdekker at under bare litt andre omstendigheter kunne utslippet blitt mye større. Oljelekkasjen som er vist å skyldes teknisk svikt i gammelt og dårlig vedlikeholdt utstyr førte til full mønstring av ikke-kritisk personell i livbåtene. Som følge av brannfaren ble det i tillegg spylt ut store mengder helse- og miljøskadelig brannskum som både griset til mannskap og rant ukontrollert ut i sjøen.

Bellona vurderte å politianmelde hendelsen da den først ble kjent, men lot være ettersom hendelsens miljøskadepotensial ut fra foreliggende opplysninger syntes begrenset. I ettertid har det kommet frem opplysninger som viser at oljeutslippet var betydelig større, og at årsakene til lekkasjen innebærer alvorlige regelverksbrudd som under andre omstendigheter kunne utløst enda større miljøskadelige utslipp. Bellona er derfor glad for at politiet på selvstendig grunnlag har startet etterforskning av Statoil.

«Statoil kles på ny fullstendig naken i granskningsrapporten fra Petroleumstilsynet.»

Statoil kles på ny fullstendig naken i granskningsrapporten fra Petroleumstilsynet. Det avdekkes grove feil i design av anlegget som er oversett gjennom mange år. Måleutstyr og ventiler er fjernet og endret uten nødvendige konsekvensanalyser. Personell settes til oppgaver uten nødvendig opplæring, og når det så går galt, ignorerer plattformledelsen instrukser fra politi og tilsynsmyndigheter om å sikre hendelsessted, og forspiller i stedet viktig bevismateriale. Statoils eget granskningsarbeid slaktes i tillegg for ikke å adressere bakenforliggende årsaker, og for å kamuflere hendelsens alvorlighetsgrad gjennom å behandle en stor lekkasje som om den skulle være to mindre lekkasjer. Det er også interessant å merke seg at Ptil finner behov for i sitt brev å instruere Statoil om at: brevet og rapporten blir gjort kjent for de tillitsvalgte, deriblant verneombudene. Det skulle bare mangle.

Det er trist å konstatere at Statoil, Norges største industriselskap, hvor det fortsatt arbeider mange dyktige og samvittighetsfulle mennesker, synes moralsk like korrodert som de eldste plattformene på norsk sokkel. Oljelekkasjen på Statfjord C er bare det siste eksempelet i en lang rekke av tilfeller hvor Statoils stadig mindre respekt for lover og regler kommer til syne. De siste årene har vi sett tilsvarende opptreden blant annet på Statfjord A, Gullfaks C, Njord, Oseberg C og Veslefrikk for å nevne noen. Under Helge Lunds ledelse har det utviklet seg en ledelseskultur som synes å belønne snarveier til kortsiktige gevinster, selv om det reduserer sikkerheten, samtidig som hemmelighetskremmeri forveksles med profesjonalitet.

Det beste ville antagelig vært om den snart 30 år gamle Statfjord C ble sendt til opphugging når levetiden den er designet for går ut. I stedet innvilget Ptil 30. juni Statoils søknad om å forlenge levetiden til Statfjord C helt frem til 2026. Dette er etter Bellonas oppfatning en uklok beslutning fra Ptils side, som sender et signal til Statoil om at de kan fortsette å ta seg til rette som før, uten frykt for sanksjoner som virkelig svir. Bellona mener det er helt avgjørende at Statoil ilegges bøter som er tilstrekkelig høye til at det minner Helge Lund om at lovbrudd svir mer enn det smaker, også for Norges største industriselskap.

Dette innlegget sto på trykk i Teknisk Ukeblads ONS-utgave, 21.august 2014.