Nyheter

Klimagasser og transportvekst

Publiseringsdato: 4. mai, 2000

Ny rapport om miljøtilstanden i EU viser at utslippene av CO2 pr kjørte kilometer bare avtar beskjedent. En stadig økende transportmengde, gjør at de totale utslippene øker.

EU-transportens største miljøutfordringer

European Environment Agency (EEA)lanserte onsdag rapporten «Environmental signals 2000» som er en rapport om miljøtilstanden i EU. Rapporten vil være et nyttig verktøy for politikere og andre som ønsker informasjon om miljøets tilstand i Europa eller hvordan EU-landene ligger an i forhold til de miljøpolitiske målene. I tillegg er det mulig å sammenligne landene på flere områder.

Innenfor transport er det CO2-utslippene som er vanskligst å redusere. Teknologiske fremskritt har gjort motorene mer drivstoffgjerrige, men dette er nesten veid opp av at fremkomstmidlene er blitt tyngre og har større motorer. I tillegg er belegget redusert både i person og godstransporten. Utslippene per fraktet person/godstonn og kilometer er derfor i liten grad redusert. Siden transportmengden har økt, har også CO2-utslippene økt. Fra 1990 til 1996 økte CO2-utslippene fra transport med 12%.

For utslipp av NOx og NMVOC som danner bakkenær ozon, er situasjonen lysere. Her avtar de totale utslippene, særlig på grunn av innføringen av katalysatoren. Men også her spises mye av gevinsten opp av økt transportmengde og tyngre og kraftigere kjøretøy.

Rapporten sier at politikerne bør fokusere på å redusere etterspørselen etter transport, sammen med tekniske tiltak for å øke økoeffektiviteten.

Et alternativ til store reduksjoner i transportmengde, er null-utslipps kjøretøyer. Det vil si kjøretøy drevet av hydrogen. Dette kan du lese mer om på Bellonas energi og tranportsider.