Nyheter

Avgiftspolitikk for økt drivhuseffekt

BMW 750HL:verdens første serieproduserte hydrogenbil (foto: BMW)

Publiseringsdato: 5. oktober, 2000

Skrevet av: Sondre Grinna

Regjeringen vil redusere drivstoffavgiftene og øke avgiftene for kollektivtransport. Hvordan skal de nå klare å redusere utslippene? Det finnes et godt virkemiddel, men det krever vilje.

Regjeringen øker biltrafikken 5%:

Nasjonal transportplan (St. meld. 46) som Regjeringen Stoltenberg la frem forrige fredag sier at Regjeringen vil gi høy prioritet til arbeidet med å redusere transportsektorens miljøproblemer. Et av disse problemene er utslipp av klimagasser. For å løse problemet vil Regjeringen

– bruke tverrsektorielle virkemidler som for eksempel avgifter.

– benytte tekniske krav til transportmidler og drivstoff.


Regjeringen Stoltenberg har i statsbudsjettet foreslått reduserte drivstoffavgifter og økte avgifter for kollektivtransporten. Dette vil i følge TØI gi 5% økning i biltrafikken. Dette betyr at bruk av avgifter ser ut til å være et virkemiddel som regjeringen ikke vil benytte.


Bellona ser heller ikke på avgifter som det mest effektive virkemiddelet. Vi er imidlertid uenig med Regjeringen om at det er god miljøpolitikk å redusere drivstoffavgiftene uten å ha andre virkemidler på plass.


Regjeringen står da tilbake med tekniske krav til transportmidler og drivstoff som virkemidler. Bellona er enig i at dette har vist seg å være kraftfulle virkemidler. Spørsmålet er hvilke krav som bør stilles og hvordan.


Hvilke teknologiske krav bør stilles?

Det finnes grenser hvor lite energi og dermed drivstoff en bil kan bruke. Det finnes derfor også grenser for hvor små utslipp man kan få av CO2 og dermed hvor strenge krav som kan stilles. EU kravene bør strammes inn, men det vil langt fra gi stor nok effekt.


En annen måte å stille krav på som er prøvd i California og en rekke andre stater i USA, er å stille krav til at en viss prosent av bilsalget skal være null-utslippsbiler. I California er kravet 4% null-utslippsbiler og en større mengde lavutslippsbiler innen 2003. Denne måten å stille krav på har ført til en rask teknologisk utvikling. I tillegg er man sikker på at målene man har satt seg vil nås.


Regjeringen bør gi fødselshjelp til null-utslippsteknologien ved å stille krav på samme måte som i California, gi avgiftfritak og som i USA, gi skatteletter til de som kjøper disse bilene. Da vil vi på sikt få reduksjoner i utslipp som virkelig monner.