EUs utslippskrav i veisektoren fører ikke til lavere klimagassutslipp.

601e0fafc6741365629891069c149728.gif

I Norge har man lenge stilt krav til utslipp fra kjøretøy. I 1989 førte kravene til at bilene ble utstyrt med katalysator, noe som her hatt stor effekt på utslippene. Fra 1995 har vi vært koblet opp mot EUs avgass- og drivstoffkrav. Kravene har ført til at mange av komponentene i avgassene er kraftig redusert. Mye av reduksjonene er imidlertid spist opp av trafikkvekst, tyngre biler og energikrevende ekstrautstyr.


Unntaket fra forbedringene er klimagasser. Her øker utslippene hvert år. EU stiller da heller ikke krav til CO2 utslipp fra personbiler. I stedet har de valgt en annen strategi: de har fått til en avtale med bilindustrien om at gjennomsnittlige CO2-utslippet pr kilometer ikke skal være høyere enn 120 gram i 2012.


Problemet med avtalen er at den ikke på langt nær er streng nok til å kunne redusere utslippene. I følge beregninger som Statistisk Sentralbyrå og Statens Forurensningstilsyn har gjort, vil CO2-utslippene fra veitrafikken i Norge øke ytterligere 10% frem til 2020.


Regjeringen må komme opp med ytterligere tiltak dersom de skal klare å redusere utslippene.