Nyheter

Hvorfor er Bellona mot å sette ned drivstoffavgiftene?

Marginale avgifter i forhold til eksterne kostnader. Tallene er usikre. Kilde: TØI rapport 464/1999.

Publiseringsdato: 26. oktober, 2000

 

Dette er et internasjonalt rettsprinsipp. Det går ut på at forurenseren skal bære kostnadene med å redusere forurensingene. Dersom dette ikke er mulig, teknisk eller økonomisk, skal han i det minste betale for de skadene han forårsaker, de såkaldte eksterne kostnadene.

Transportøkonomisk institutt (TØI) har gjort beregninger av marginale eksterne kostnader (kostnader og ulemper ved ulykker, veibruk og forurensning). Det er disse beregningene som brukes av myndighetene. Tallene viser at bensindrevne personbiler dekker akkurat sine eksterne kostnader mens dieseldrevne person- og lastebiler bare dekker en del av ulempene de påfører andre. Kombi- og varebiler har en overdekning.

Ut fra tallene ser vi at det er ingen grunn til å sette ned drivstoffavgiftene. Dieselavgiftene bør i steden økes kraftig (se imidlertid siste avsnitt). I tillegg mener Bellona at det er en del metodefeil i TØIs beregninger som gjør at de eksterne kostnadene i virkeligheten er mye høyere enn hva TØI anslår.

Argument 2: Lavere avgift = mer forurensning.

Det er en sammenheng mellom hvor mye drivstoffet koster og hvor mye drivstoff som forbrukes (og dermed forurensninger). Sammenhengen er riktig nok ikke så sterk som for de fleste andre varer, men tilstrekkelig for at det gir en stor virkning. Transportøkonomisk institutt har beregnet at personbiltrafikken vil øke 5% på grunn av den foreslåtte avgiftsreduksjonen. Dette vil føre til omtrent 5% mer forurensning fra personbilparken i tillegg til flere veiutbygginger med tilhørende naturinngrep, og kork i storbyene. Denne økningen vil komme i tillegg til trafikkveksten generelt.

Imidlertid anser vi ikke drivstoffavgiftene for å være et tilstrekkelig virkemiddel for å redusere utslippene. Vi ser at utslippene forsetter å øke og at dersom vi skal stoppe økningen ved hjelp av avgifter alene, måtte drivstoffavgiftene vært uholdbart høye. Det er derfor nødvendig med mer effektive og målrettede virkemidler. Frem til disse virkemidlene er på plass, må dagens avgiftsnivå opprettholdes for å forhindre en enda større økning i utslippene.