Nyheter

Tall på utslipp og inngrep

Publiseringsdato: 5. oktober, 2000

I Nasjonal transportplan er det beregnet utslipp og naturinngrep. Vi har samlet tallene.

Nasjonal transportplan

Forurensning


CO2-utslippene vil fortsette og øke med tiltakene i Nasjonal transportplan. Beregningene viser at utslippene fra veitransport øker 3,5% fra 2002 til 2012. Trafikkveksten øker imidlertid enda mer. Fra 1990, som er basisåret for Kyotoavtalen, og frem til 2011, vil utslippene fra veitrafikk ha økt 24%.

For de andre transportmidlene er utslippene ikke beregnet.


Partikkelutslippene går ned. Antall personer som er utsatt for konsentrasjoner over myndighetenes målsetninger vil gå ned fra 9.600 personer i 2002, til 6.800 personer i 2012. Målsetningen skal være oppfylt i 2010, så det betyr at det må settes inn tiltak mot vedfyring i byene i tillegg til tiltak i transportsektoren. Årsaken til nedgangen i partikkelutslippene er EU-krav til kjøretøy og en nedgang i bakgrunnsforurensningen.


NOx-utslippene går ned. Antall personer som er utsatt for konsentrasjoner over myndighetenes målsetninger vil gå ned fra 14.500 i 2002, til 12.400 personer i 2012. Målsetningen skal være oppfylt i 2010. Siden trafikk står for så og si hele NOx-utslippet i by, vil myndighetenes målsetning for NOx i by, ikke nås.


Antall personer svært plaget av støy fra transport går ned fra 95.600 i 2002, til 82.900 i 2012. Dette er en nedgang på 13%. Myndighetenes målsetning er en nedgang på 25%. Målsetningen måles imidlertid etter indeksen SPI og ikke «personer sterkt plaget». Det er derfor uvisst om målet nås.


Naturforvaltning


Inngrep eller nærføring (nærmere enn 1 km) til nasjonalpark eller landskapsvernområde : 5.700 dekar vernede områder berøres.


Inngrep eller nærføring (nærmere enn 250 meter) til naturreservat : 80 dekar vernede områder berøres.Inngrep i større gjenværende urørte naturområder (mer enn 1 km til større teknisk inngrep) : 35.000 dekar urørt naturområde berøres.


Inngrep og/eller nærføring til kulturlandskap som er gitt nasjonal verdi (nærføring over 55dBA) : 950 dekar kulturlandskap av nasjonal verdi berøres.


Inngrep i vassdragsbelte for vernede vassdrag (inntil 100 meter fra hovedeld, sideelv, større bekk eller vann) : 27 km berøres.


Inngrep i strandsone (mindre enn 10 meter fra strandkant) eller utfylling i vann, sjø eller hovedelv : 20 km berøres.