Nyheter

Californiakravene forandres

Publiseringsdato: 30. januar, 2001

Skrevet av: Sondre Grinna

California har bestemt seg for å forandre kravene om nullutslippsbiler. Forandringen vil bety færre nullutslippskjøretøy på USAs veier i 2003 enn planlagt, men flere hybrider.

Fra 4% til 2%

Californiakravene ble utformet i 1990. Opprinnlig krav var at 10% av bilprodusentenes salg skulle være nullutslippskjøretøyer. Senere er kravene blitt revidert flere ganger, med en stadig utsettelse av fristene og slakkere krav. De siste årene har status vært at det skulle selges 4% nullutslippskjøretøyer i 2003. De resterende 6% kunne oppfylles med «ZEV-credits». Det betyr at man slipper å selge én nullutslippsbil dersom man selger et visst antall lavutslippsbiler, for eksempel hybrider.

Californiakravene er blitt et komplisert regelverk med årene. Det er derfor vanskelig å få vite akkurat hva som er bestemt, men i hovedtrekk er kravene til andel nullutslippkjøretøy som skal selges i 2003, redusert til 2%. De to prosentene som er tatt bort skal erstattes med ZEV-credits.

Greit på kort sikt

På kort sikt vil utslippene sannsynligvis reduseres i samme størrelsesorden som med de gamle reglene. Ulempen er imidlertid at Californiakravenes teknologidrivende kraft mot nullutslippsløsninger, vil reduseres noe. Californiakravene har fått æren for den raske utviklingen av hydrogenbiler, som alle er enige om vil bli drivverket fremover.

Hva er positivt?

Selv om reduksjonen i kravene er svært beklagelig, finnes det positive sider ved vedtaket.

For det første kunne man risikert at man fjernet kravet til nullutslippsbiler fullstendig. Dette ble ikke gjort. Siden fire andre stater også er direkte koblet opp mot kravene, vil volumet av nullutslippsbiler fremdeles være stort nok til at bilfabrikantene vil fortsette utviklingen.

For det andre vil man ikke lenger foreta en revisjon av kravene hvert andre år. De skal nå revideres hvert fjerde år, hvilket betyr av produsentene ikke kan forandre kravene før de trer i kraft i 2003.

For det tredje vil biler i SUV-klassen regnes med fra 2007. Dette betyr at salget av nullutslippskjøretøy må økes med 50% fra dette året.

Regelverket i EU

EU har krav til maksimale utslipp gjennom euro-kravene. CO2 reguleres i en egen avtale. Selv om eurokravene har hatt svært mye å si for utslippene fra bilparken, har de ikke samme betydning for nullutslippteknologi som Californiakravene. Europa burde derfor adoptere systemet fra California som et suplement til dagenes regler. Norge er en av landene som ville ha lettest for å oppfylle kravene på grunn av våre høye bensinavgiter og lave elpriser.