Nyheter

Ford tar ansvar

Figuren viser den enorme veksten i personbilbruki Norge siste 40 årene. Det er liten grunn til å tro at ikke u-landene vil følge samme utvikling i årene fremover. Hydrogen- og elbiler kan sørge for at denne veksten vil være helt uten utslipp.

Publiseringsdato: 4. mai, 2001

Skrevet av: Sondre Grinna

Ford erkjenner og tar inn over seg klimaproblematikken i sin siste Corporate Citizenship Report. De mener Ford kan spille en viktig rolle i å finne løsninger. Dette er et positivt signal for myndighetene i alle land. Deres oppgave er nå å legge forholdene til rette slik at vi får en etterspørsel etter løsningene. Norge kan spille en nøkkelrolle.

«….nøkkelkomponent i vår langsiktige bedriftsstrategi»

I sin andre Corporate Citizen Report sier Ford at når klimaspørsmålet kom opp som et viktig spørsmål tidlig på 1990-tallet var de skeptiske til kunnskapen som viste at mennskelig aktivitet er en hovedårsak til klimaendring. På slutten av 1990-tallet, når forskernes kunnskaper hadde blitt større, begynte Ford å skifte standpunkt. I dag «har lederne gjort det helt klart at mener problemet er reelt» sier rapporten i følge ENS. «Konsernet har kommet til et standpunkt der vi ser klimaendring – og vårt ansvar for det – som en nøkkelkomponent i vår langsiktige bedriftsstrategi».

Fords holdning til klimaspørsmålet er viktig for å finne frem til gode løsninger. Ford oppgir selv at produksjon og bruk av deres produkter slipper ut omtrent 400 millioner CO2 ekvivalenter hvert år, i følge Financial Times. Dette er 7 ganger mer enn de norske klimagassutslippene, eller nesten 2% av verdens utslipp. Dette gjør Ford til en viktig aktør.

Skal utslippene av CO2 fra transportsektoren reduseres i stort monn, må verden ta i bruk karbonfrie drivstoff. Ford har utviklet en hydrogenbil som de tidligere har sagt at de vil begynne å selge fra rundt 2004. Også mange andre bilfabrikkanter invisterer milliarder i utvikling av hydrogenbiler.

Myndighetene må stille krav som skaper et marked

Men bilfabrikkene er avhengige av et marked. Dette kan myndighetene i ulike land være med å legge forholdene til rette for. Her i landet har myndighetene gjennom mange år gjort en stor innsats gjennom avgiftsfritak for elbiler. Fra sommeren fjernes også merverdiavgiften for elektriske biler. I California har man innført et regelverk som pålegger bilfabrikkene å selge nullutslippsbiler. Et slik regelverk vil garantere bilfabrikkene at de får avsetning på produktene sine. Den produsenten som har klart å utvikle den beste teknologien vil være den som kommer best ut i konkuransen som oppstår.

Norge kan komme til å spille en nøkkelrolle i det europeiske hydrogensamfunnet. På grunn av at Moder Jord har tilgodesett Norge med store naturgassforkomster og egnede lokaliteter til å deponere CO2, kan vi forsyne Europa med ren og billig hydrogen.

Ved at bedrifter og myndigheter gjør noen grep, vil vi snart kunne kjøre rundt i utslippsfrie biler som er like gode som dagens biler. Ford er allerede i gang.