Nyheter

Areal og fremkommelighet

Figur: Direkte + indirekte arealbruk ved by- og tettstedsreiser. Kilde: <a href="http://www.bellona.no/imaker?id=23260&amp;sub=0">Vestlandsforskning, 1993</a>

Publiseringsdato: 14. august, 2001

I byene er trafikken tett og skaper et utrivelig bomiljø. Personbilen utnytter arealene lite effektivt.

På denne siden behandler vi arealbruk i by.

I byer bor mange mennesker på et begrenset areal, noe som fører til tett trafikk. Det finnes grenser for hvor mye trafikk det er mulig for en vei å bære før det oppstår køer. Det er heller ikke gitt at vi lenger vil prioritere veiutbygging i byene. Med den økende trafikken har vi derfor et problem med trafikkavviklingen. Grafen nedenfor viser beregninger av hvor mye areal de forskjellige transportformene krever. Som vi ser er det fornuftig å ha et godt kollektivtransportsystem i by. I tillegg til transportmidlene i tabellen er også gange og sykling arealbesparende transportformer. Bildeling er araelbesparende med tanke på parkeringsareal.