Nyheter

EU tvinger igjennom endring i bilavgiftene

EU vil endre bilavgiftene og gjøre miljøbiler billigere.Vi kan forvente at biler som Saab-biopower, som går på etanol, blir vesentlig billigere å eie både i EU og i Norge.
Foto: Saab

Publiseringsdato: 1. september, 2005

Skrevet av: Helle Veiersted

Europakommisjonen la i sommer fram forslag til nytt direktiv på bilavgifter. Gjennom dette vil kommisjonen innføre CO2-baserte bilavgifter. Dette vil føre til at det blir billigere å kjøpe miljøvennlige biler også i Norge, mener Bellona.

Forslaget fra Europakommisjonen er en del av en total omstrukturering og harmonisering av EUs avgiftssystem for personbiler, og innebærer et eget direktiv for avgifter på bil basert på bilens utslipp av CO2. Bakgrunnen for direktivet er et ønske om like markedsvilkår for kjøp og salg av bil i medlemslandene, samt ønske om å stimulere til kjøp av mer miljøvennlige biler. Den foreslåtte CO2-avgiften skal integreres både i engangsavgiften og i årsavgiften, og direktivet skal etter planen gradvis implementeres fra 2008. Ifølge EU-rådgiver Paal Frisvold i Bellona Europa, vil dette også få konsekvenser for det norske avgiftssystemet. – Selv om skatter og avgifter ikke formelt er en del av EØS-avtalen, dreier dette seg om konkurransevilkår innenfor EUs indre marked som Norge er en del av. Setter Finansdepartementet seg på bakbena vil nok ESA ta hånd om dette, sier Frisvold.

Over til skatt på bruk av bil, ikke kjøp
EUs CO2-skatt vil være basert på antall gram CO2 en personbil slipper ut per kilometer. Målet er at minst 25% av de totale skatteinntektene fra registrerings- og vegtrafikkavgiften vil komme fra CO2-skatten innen 31. desember 2008. Innen 2010 er målet at skatten utgjør 50% av de totale avgiftsinntektene. Engangsavgiften skal også etterhvert fases helt ut, og skattleggingen vil da kun skje gjennom årsavgiften. Målet med dette er å hindre dobbel beskatning for EU-borgere ved reise til andre medlemsland. Beskatningen går med andre ord fra kjøp av bil til bruk av bil, noe som er miljømessig riktig tankegang.

Positivt for miljøet
Med dagens avgiftssystem betaler bileieren brorparten av beskatningen når bilen kjøpes, ikke når den kjøres. På denne måten fungerer skattesystemet som et incentiv til å bruke bil så mye som mulig når den først er kjøpt. Samtidig fører en høy engangsavgift til at folk med normal økonomi tvinges til å kjøre gamle biler. Dette har gitt en gammel, forurensende og lite trafikksikker bilpark. Likevel har norske myndigheter alltid konkludert med at skattene bør være som de er. Bellona mener derfor det er gledelig at EU-kommisjonen skjærer igjennom med et direktiv som pålegger medlemslandene å innføre en felles modell for bilavgifter som innbefatter skattlegging på bakgrunn av CO2-utslipp.

I forbindelse med implementering av direktivet vil Bellona jobbe for at skattleggingen av CO2 -utslipp blir sterkt progressiv, det vil si at miljøbiler blir billigere mens bensinslukene blir dyrere. Dette vil forhindre at omleggingen av avgiftene fører til en eksplosjon av kjøp av forurensende biler.

Regjeringen skeptisk
Til tross for de sterke miljøargumentene for en slik CO2-beskatning, stiller norske myndigheter seg sterkt skeptiske til EUs avgiftssystem.

– En arbeidsgruppe vurderte muligheten for å innføre en CO2-komponent i engangsavgiften. Men de konkluderte med at det må vente av teknologiske grunner, sier Øystein Børmer (H), statssekretær i Finansdepartementet i et intervju med Aftenposten 11. juli i år.

Bellona stiller seg kritisk til denne ansvarsfraskrivelsen sett i lys av dagens CO2-problematikk. – Statssekretær Børmer og arbeidsgruppen det refereres til har tydelig misforstått. Fordelen med en CO2-basert avgift er nettopp at den er teknologinøytral, det vil si at den ikke diskriminerer mellom teknologier, men fokuserer utelukkende på utslippet, sier fagmedarbeider i Bellona, Isak Oksvold. – Dagens system hvor man beregner avgift basert på bilens effekt, vekt og slagvolum er typisk teknologibestemt, og er basert på dagens biler med forbrenningsmotorer med konvensjonelle drivstoff, sier han.

Problemet med dagens ti år gamle system for bilavgifter er at det er teknologimessig utdatert. Utviklingen innen miljøteknologi i bil og alternative drivstoff har gått fort i løpet av perioden, noe som gjør at dagens avgiftssystem gammeldags og firkantet, sett i et miljøperspektiv. Resultatet er at nye teknologier som for eksempel ulike hybrider, hydrogenbiler og ny forbrenningsmotorer blir urettferdig behandlet. Dette krever tungvinte særordninger. Bellona mener dette problemet vil vokse seg langt større i løpet av de neste par årene.

Aktuelt for Norge
Bellona har lenge ment at vi bør få en omlegging til CO2-baserte bilavgifter. Med det planlagte CO2-direktivet gjør altså EU det Norge hevder de må vente med ”av teknologiske grunner”. Til tross for norske myndigheters negative holdning, mener Bellona det er svært sannsynlig at direktivet blir implementert også her. For dersom direktivet blir juridisk forankret under kapittelet om ”Det indre marked” i EUs traktat, hersker det ingen tvil. Da blir det merket ”EØS-relevant” helt fra begynnelsen. Skulle Kommisjonen velge en annen juridisk forankring, vil de også da høyst sannsynlig kreve innlemming i EØS-avtalen på grunn av innvirkningen på konkurransereglene.

– Dette er nok et bevis på at EU tar miljøet alvorlig, sier Frisvold. – Det bør være oppsiktsvekkende for norske politikere og EU-motstandere å observere nok et eksempel på at Europakommisjonen er raskere enn vår egen forvaltning til å omgjøre gode idéer til praktisk politikk. Dette forslaget er så godt at det vil være vanskelig for miljønasjonen Norge å la finansdepartementets grådighet ta overhånd. Det handler om å følge med i den tiden vi lever. Det vil norske myndigheter måtte gjøre, enten det er på grunn av et press fra EU og ESA eller en dom fra EFTA-domstolen, sier Frisvold.