Nyheter

Oslo Havn må vise vei

<i><small>Illustrasjonsbilde Oslo Havn</i></small>
Illustrasjonsbilde Oslo Havn
Bellona/Betzy A K Thangstad

Publiseringsdato: 22. oktober, 2018

Skrevet av: Betzy Alexandra Kjelsberg Thangstad

Oslo tar et nasjonalt ansvar for at flere norske havner skal bli utslippsfri.

Handlingsplanen for Oslo havn som nullutslippshavn som ble bestilt av Oslo Bystyre i 2016 ble vedtatt i Oslo Byråd 28. juni i år. Planen skal behandles i Samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo Bystyre 31. oktober.

Fagansvarlig shipping Sigurd Enge i Bellona roser Oslo Bystyre for den brede politiske enigheten om ambisjonen for Oslo Havn.

–Vi er imponert over det politiske miljøet som har vist en enighet om ambisjonene for havnen og aktivitetene der. Dette er en viktig del av pakken som gjør Oslo til en ambisiøs europeisk miljøhovedstad, sier Enge.

Bellona har vært pådriver for nullutslippsstrategien gjennom flere år og har deltatt i prosessen ledet av Byrådsavdelingen for Eierskap og Næring. I august 2016 kom Bellonas studie om landstrøm, som ble presentert for Samferdsels- og miljøkomiteen.

Sigurd Enge Sigurd Enge, fagansvarlig shipping og Arktis Photo:

–Det er viktig at politikerne tar eierskap for ambisjonene for Oslo Havn slik at politikken blir del av en helhetlig plan for alle samfunnsområder og utslipp i Oslo, påpeker Enge.

Hele kysten utslippsfri
Rådgiver energi og transport Christina Ianssen i Bellona mener at Oslo Havn nå bør vise vei. Norge trenger en nasjonal plan for utbygging av energiinfrastruktur i havner.

–Havna bør være en elektrisk hub, et sentralt forsyningspunkt for fornybar energi. Den må kunne tilby landstrøm, ladestrøm, hydrogen og andre klimanøytrale energibærere, sier Ianssen, og føyer til at transport til lands også inkluderes i hub-modellen.

Christina Ianssen Christina Ianssen, rådgiver energi og transport Photo:

Sammen med NELFO og Elektroforeningen (EFO) har Bellona utviklet ti bud for å få «Utslippsfri Kyst 2040».

Utslippsfri Kyst er ifølge Ianssen mulig med tilgjengelig teknologi, men det krever forsterket infrastruktur for fornybar energi i havnene. Strømnettet på kysten bør oppgraderes med nok kapasitet.

Landstrøm til cruiseskip
Bellona mener landstrøm til cruiseskip er et helt nødvendig tiltak i Oslo Havn.

–Å kunne tilby landstrøm til cruiseskipene i Oslo vil være viktig for å vise vei for  andre havner i Nord-Europa. Da kan de se at dette er en gjennomførbar og fornuftig politikk. Det vil være både et klimatiltak og et tiltak for å bedre luftkvaliteten i storbyene, sier Enge.

 

(Faktaboks)

Ti punkter for nullutslipp

Hele nullutslippsstrategien startet med at bystyret i 2016 vedtok ti punkter de ba byrådet utrede og gjennomføre:

  1. Byrådet bes så snart som mulig og senest i løpet av 2017 legge fram en handlingsplan for bystyret om hvordan Oslo kommune kan sørge for at alle skip som anløper Oslo havn på sikt benytter nullutslippsteknologi ved kai, samt ved inn- og utseiling.

 

  1. Byrådet bes ta initiativ overfor fergerederiene for å avklare hvordan utenlandsfergene raskest mulig kan ta i bruk landstrøm. Siktemålet er at utenlandsfergene benytter landstrøm senest fra 2020. Byrådet bes orientere bystyret senest i handlingsplanen.

 

  1. Byrådet bes kontakte nasjonale myndigheter med sikte på endring av havne- og farvannsloven slik at det kan stilles krav om landstrøm ved skipsanløp.

 

  1. Byrådet bes i handlingsplanen identifisere og foreslå tiltak for hvordan nullutslippsteknologi skal benyttes ved transport av varer mellom Oslo havn og Alnabruterminalen og annen landbasert varetransport til og fra Oslo havn. Driften av virksomheten ved Oslo havn må også gjøres utslippsfri. Målet må være å gjøre Oslo havn til et sentralt miljøknutepunkt i Oslos varetransport.

 

  1. Byrådet bes ta initiativ til et samarbeid med andre norske og nordeuropeiske anløpshavner for cruiseskip med sikte på å stille felles krav om landstrøm. Oslo havn må ta en pådriverrolle i dette arbeidet. Det orienteres i handlingsplanen om fremdriften i arbeidet.

 

  1. Oslo kommune har som målsetting at driften på Nesoddensambandet skjer med nullutslippsteknologi. Byrådet bes blant annet føre en dialog med Norled, som er eksisterende leverandør, for å avklare hva som skal til for at fergene kan gå over til nullutslippsteknologi. Byrådet må samtidig avklare hva det reelle handlingsrommet er innenfor regelverket for offentlige anskaffelser. Det bes om at bystyret orienteres om resultatet av dette arbeidet innen utgangen av 1. kvartal 2017.

 

  1. Byrådet bes gjennomføre nytt anbud som stiller krav om nullutslipp når eksisterende kontrakt for fergene som betjener øyene i indre Oslofjord går ut i 2018.

 

  1. Byrådet bes legge fram for bystyret resultatene av utredningen av pilotprosjektet for utslippsfri transport i indre Oslofjord så snart de foreligger. Byrådet bes arbeide for etableringen av et slikt pilotprosjekt.

 

  1. Oslo kommune melder seg inn i programmet «Grønn kystfart».

 

  1. Byrådet bes ved første anledning sikre en betydelig større differensiering av havneavgiftene i Oslo for ytterligere å stimulere til utslippsfrie løsninger.