Nyheter

Ikke avgiftsfritak for hydrogenbil

Bilen sett fra siden

Publiseringsdato: 22. oktober, 2002

Skrevet av: Anders Hauge

7. januar sendte Bellona søknad om fritak for engangsavgift på stiftelsens hydrogenbil. 5. oktober kom avslaget fra Oslo og Akershus tolldistrikt. Bellona påklager avgjørelsen.

Etter gjeldende regler er miljøvennlige biler, som for eksempel el-biler, fritatt for engangsavgift. Hydrogenbiler med forbrenningsmotor faller imidlertid utenfor avgiftsfritaket. Bellona antar dette rett og slett skyldes at ingen tenkte på denne typen biler da reglene ble utformet.

Forskjellsbehandling
Sondre Grinna, ansvarlig for Bellonas samferdselseksjon, mener den avgiftsmessige forskjellsbehandlingen mellom hydrogenbiler med forbrenningsmotor og de øvrige typer miljøvennlige biler strider mot forvaltningsrettens regler om forbud mot usaklig forskjellsbehandling.

-Det synes klart at de avgiftssatsene som er valgt for el-, brenselcelle- og hybridbiler er motivert ut fra et ønske om bedre miljø. Det er dermed ingen grunn til at hydrogenbiler burde behandles annerledes, sier Grinna i en kommentar til Bellona web.

Dispensasjonshjemmel
Dagens regelverk gir anledning til dispensasjon i særlige tilfeller. Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2002 §11 lyder: «Departementet kan frita eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveiet da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning eller også ellers en klart urimelig virkning.«

-Bellona mener dispensasjonshjemmelen burde vært utnyttet i dette tilfellet, uttaler Grinna.

Sendrektig saksbehandling
Det gikk nærmere 10 – ti – måneder fra Bellona sendte sin søknad om avgiftsfritak til tollvesenet så seg i stand til å avgjøre søknaden. Et kjent ordspråk sier at «den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves». Det gjaldt dessverre ikke i dette tilfellet; ti måneders forhåpningsfull ventetid ble belønnet med blankt avslag!

Tvilsom lovtolkning
I henhold til forvaltningsloven § 11 a første ledd er Oslo og Akershus tolldistrikt forpliktet til å forberede og avgjøre søknaden «uten ugrunnet opphold». Videre skal det etter loven uansett gis foreløpig svar dersom det «må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares». Bestemmelsens tredje ledd presiserer dette slik at alle saker som gjelder enkeltvedtak skal gis foreløpig svar «dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at de er mottatt». Noe slikt foreløpig svar ble ikke gitt Bellona.

-Våre jurister har sett på saken og konkluderte med at saksbehandlingen neppe er i tråd med forvaltningslovens regler. I og med at bilen ikke kan registreres før avgiftssatsen er bestemt, medfører den lange saksbehandlingen en alvorlig forsinkelse i Bellonas hydrogenarbeid. Det er rett og slett sjokkerende å oppleve at tollvesenet ignorerer lovpålagte saksbehandlingsregler, avslutter en frustrert Sondre Grinna.

Les Bellonas klage ved å klikke på linken nedenfor: