Nyheter

Toll- og avgiftsdirektoratet beklager

Publiseringsdato: 18. desember, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Toll- og avgiftsdirektoratet legger seg helt flate og beklager den lange saksbehandlingstiden og mangelfulle informasjonen som har preget direktoratets behandling av Bellonas søknad om fritak for engangsavgift for hydrogenbilen.

Hydrogenbilen:

Etter to års venting på avgjørelse om Bellonas hydrogenbil fikk fritak for engangsavgift eller ikke, klaget vi i slutten av november saken inn for Sivilombudsmannen. Etter denne klagen ble sendt tok det ikke lang tid før Toll- og avgiftsdirektoratet i brevs form på det sterkeste beklager saksbehandlingen overfor Sivilombudsmannen og Bellona.

Fra Bellona for to år siden sende søknaden om avgiftsfritak til Oslo distrikstollsted har prosessen vært preget av langtekkelighet og manglende underretning både fra Oslo distriktstollsted og Toll- og avgiftsdirektoratet sin side.

— Det er under en hver kritikk at det har tatt så lang tid, og det er positivt å se at også tollmyndighetene innser dette. Det er likevel trist at man må trekke inn Sivilombudsmannen for å få fortgang i saken. Vi har gjentatte ganger tatt kontakt både med direktoratet og tollstedet uten at saken har beveget seg i noen som helst retning, sier Anders Hauge, juridisk rådgiver i Bellona.

I beklagelsen heter det:
«Vi må på det sterkeste beklage den lange saksbehandlingssiden. Det gikk 9 måneder fra søknad og frem til vedtak ble fattet og deretter ytterligere 4 måneder før brev med oversendelse av klagen til direktoratet var klart. Dette er langt over det som er normalt og akseptabel behandlingstid i den type saker som det her gjelder.»

«Saken ble deretter ved en feil ikke oversent direktoratet, men lagt i arkivet. Det er også svært beklagelig at skriftlig henvendelse fra Bellona av 11. april 2003 står ubesvart og ikke foranlediget en oppklaring av sakens status på et tidligere tidspunkt. Det hevdes videre at Bellona har henvendt seg flere ganger pr. telefon både til Oslo distriktstollsted og til Toll- og avgiftsdirektoratet uten at dette førte til en avklaring. Vi kan med sikkerhet si å ha mottatt en henvendelse pr. telefon i direktoratet i november måned, og vi foretok oss på denne bakgrunn det som var nødvendig for å finne igjen saken. Tidligere henvendelser kjenner vi ikke til her på Juridisk avdeling. Vi må imidlertid legge til grunn at klager har vært i kontakt med representanter for Tollvesenet og at Bellonas representant oppfatter at det ikke ble ”vist særlig vilje til å ”oppspore” saken”, noe vi ser som særlig beklagelig.»

«Det blir videre vist til at det ikke på noe tidspunkt er sent ut foreløpig melding i saken. Dette er klart nok i strid med forvaltningslovens krav og Tollvesenets praksis. Vi kan bare beklage også på dette punkt og vil gjøre det vi kan for at tilsvarende ikke skal gjenta seg.»

 

 

 

Sivilombundsmannen er fornøyd med Toll- og avgiftsdirektoratets uforbeholdne beklagelse, og lar saken bero med den beklagelse som er gitt.

— Det er klart at underretningsplikten i forvaltiningsloven § 11a ble brutt både ved Oslo distrikttollsted og i direktoratet, at saksbehandlingstiden har vært uforholdsmessig lang og at det ikke ble utvis tilstrekkelig initiativ for å få brakt klarhet i sakens stilling tross flere henvendelser fra oss. Dette er svært uheldig og har sinket vår arbeid med å få Norges første hydrogenbil på veien, sier Hauge.