Nyheter

Ingen dispensasjon for Bellonas hydrogenbil

Publiseringsdato: 9. februar, 2004

Skrevet av: Mette Martinsen

Etter to års behandling i hhv Oslo Tolldistrikt, Toll- og avgiftsdirektoratet og Finansdepartementet, falt den endelige dommen over Bellonas hydrogenbil: null fritak fra engangsavgiften og altså ingen likestilling mellom null-utslippskjøretøy i denne omgang.

Bellonas hydrogenbil:

— Vi tar avslaget til etterretning, sier hydrogenbil-ansvarlig Isak Oksvold i Bellona, men legger ikke skjul på at han er skuffet over avslaget. — Det burde vært full likestilling mellom nullutslipps kjøretøy som el-bilen og biler drevet med hydrogen, sier han. –Vårt neste skritt blir å jobbe målrettet for at alle hydrogenbiler skal omfattes av et forhåpentlig nært forestående avgiftsfritak.

Verdifull utvikling av teknologi
Norge er i en unik porsjon i verdenssammenheng med våre høye bilavgiftene, noe som gir unike muligheter til å stimulere et marked for hydrogenteknologi. Etter Bellonas mening fungerer de nåværende bilavgiftene som et miljøvirkemiddel – dvs. den er en fiskal avgift som vil virke som en miljøavgift i det øyeblikket den forsvinner, sier Isak Oksvold.

Et bortfall av engangsavgiften for alle hydrogenbiler ville stimulert etterspørselen etter disse kjøretøyene, og kunne bidratt til verdifull utvikling av denne miljøteknologien på få år. Det burde være i myndighetenes interesse å få bygget opp en kunnskapsbase rundt hydrogenteknologi. På den måten vil Norge kunne møte de kravene vi ser kommer fra europeiske markeder og lovgivere, avslutter Oksvold.