Nyheter

Angående avgiftsfritak for biler med hydrogen som drivstoff

Publiseringsdato: 10. september, 2004

Vi viser til tidligere telefonsamtaler med politisk ledelse samt søknad om avgiftsfritak for Bellonas hydrogenbiler.

 

Finansdepartementet v/
Finansminister Per-Kristian Foss

10/09-2004

Angående avgiftsfritak for biler med hydrogen som drivstoff

Vi viser til tidligere telefonsamtaler med politisk ledelse samt søknad om avgiftsfritak for Bellonas hydrogenbiler.

 

Bellona merker en stor interesse både fra bilprodusenter og EU når det gjelder å teste ut hydrogenteknologi i Norge. Interessen skyldes muligheten for likestilling mellom el-biler og hydrogenbiler i avgiftssystemet. Norges høye avgifter på biler, og det konkurransefortrinn avgiftsnivået gir biler som er fritatt for avgift, innebærer en mulighet som ikke er til stede i andre markeder.

EU har som målsetning at 5% av drivstoffet i veitrafikken skal være hydrogen innen 2020. I dag eksisterer det ikke virkemidler i EU utover finansiering av FoU-prosjekter for hydrogenteknologi. Det er derfor overveiende sannsynlig at EU i nær framtid iverksetter sterkere virkemidler for å sikre måloppnåelse.

Et avgiftsfritak for alle hydrogenbiler vil bidra til å skape et tidlig marked for brukere av hydrogen i Norge. Dette vil gjøre det lettere for Norske myndigheter å imøtekomme kommende direktiver fra EU, samt gi norske bedrifter et forsprang i det kommende europeiske markedet for hydrogen. Bellona vil minne om at det er bred faglig enighet om behovet for avgiftsfritak i fagmiljøene. I NOU 2004:11 «Hydrogen som energibærer» påpekes følgende:

 

«For å stimulere introduksjon av hydrogen i Norge har utvalget foreslått at det innføres skatte- og avgiftsinsentiver for brenselcellebiler på lik linje med elbiler. Det bør også i en introduksjonsfase vurderes avgiftsfritak og andre insentiv for hydrogenbiler med forbrenningsmotor. Dette bør være en del av Regjeringens hydrogenstrategi.»

 
Bellona vil også minne om regjeringens forpliktelser ovenfor Stortinget i B. Inst. S. nr.1 punkt 4.27.1:

 

«Komiteen viser til at dagens bilavgifter gir flere avgiftsfritak for elbiler, men fritaket inkluderer ikke hydrogenbiler med forbrenningsmotor. Komiteen ber Regjeringen vurdere å utvide avgiftsfritaket til å gjelde alle motorvogner som bare bruker elektrisitet og/eller hydrogen til framdrift.»

 
Bellona ber Regjeringen vektlegge Stortingets innstilling og de faglige anbefalingene i fra Regjeringens eget utredningsarbeid, og foreslå fritak for engangsavgiften for hydrogenbiler i Statsbudsjettet for 2005.

 

Kopi til:

Statsministerens kontor
Samferdselsminister Torild Skogsholm
Olje- og energiminister Thorhild Widvey
Miljøvernminister Knut Arild Hareide

 

Med vennlig hilsen,

____________________
Isak Oksvold
Miljøstiftelsen Bellona