Nyheter

Tiltakspakken for bedre luftkvalitet i Oslo glemmer hydrogen

Oslo, trikk, offentlig transport
Nils Bøhmer

Publiseringsdato: 12. november, 2004

Skrevet av: Gunnar Grini

Tiltaksutredningen for luftkvalitet i Oslo, er et godt stykke arbeid med mange gode forslag til tiltak. Bellona reagerer imidlertid på at satsing på hydrogen nok en gang faller utenfor.

Tiltaksutredningen knyttes opp mot klima- og energihandlingspakken for Oslo-regionen. Det anbefales at tiltak som både fører til reduksjon i lokal luftforurensing og klimagassutslipp prioriteres fra kommunen. Bellona er veldig enig i en slik anbefaling. Da er det desto underligere at man nok en gang utelater satsing på hydrogen, som vil kunne gi store positive miljøeffekter når det gjelder utslipp av støv (PM10), NOx og klimagasser. Bellona ønsker seg derfor en større satsing på nettopp dette området. Det kan kommunen gjøre ved at det bevilges midler til demonstrasjonsprosjekter, hvor formålet er oppbygning av infrastruktur for hydrogenproduksjon og –distribusjon, eller anskaffelse av hydrogenkjøretøy. Oslo kommune bør også bruke loven om offentlig anskaffelse av produkter og tjenester aktivt i anbudsrunder. Anskaffelse av hydrogenkjøretøy i bilparker er et miljøkriterium som bør benyttes i større grad.

Bellona ønsker seg også en bedre forståelse av hvordan enkelte tiltak kan gi positiv miljøeffekt på flere områder og savner en bredere forståelse av sammenhengene mellom ulike miljøproblemer. Oslo kommune har den senere tid laget tre svært gode miljøutredninger; klima- og energihandlingspakken for Oslo-regionen, avfallsplan for Oslo kommune 2005-2008 og tiltaksutredningen for luftkvalitet. Fakta- og beslutningsgrunnlaget er med andre ord veldig godt. Bellona ønsker nå en samordning av tankegods og prioriteringer fra de tre utredningene. Et godt eksempel er å innføre et regionalt deponiforbud på våtorganisk avfall innen 2006. Ved forråtning av våtorganiske fraksjoner og avløpsslam kan man trekke ut energien i avfallet samtidig som man oppnår en etterbruk som for eksempel jordforbedringsmiddel. En slik prosess kan brukes til å lage biogass for så å lage hydrogen til transportsektoren. Biogass kan også benyttes i fjernvarmeanlegg som produserer varme til oppvarming av bygningsmassen. Slik kan man ta hånd om et avfallsproblem, redusere klimagassutslipp og oppnå bedre luftkvalitet i ett. Bellona ønsker seg nå reflekterte og prioriterte beslutninger fra Oslo kommune hvor man tar i bruk det gode faktagrunnlaget på en kreativ måte.