Nyheter

Oppmuntrende erfaringer med hydrogen i Stockholm

En av Stockholms brenselcellebusser

Publiseringsdato: 19. september, 2005

Skrevet av: Isak Oksvold

Siden 2003 har to brenselcellebusser gått i trafikk i Stockholm. I dag ble erfaringene fra prosjektet presentert på en konferanse. Resultatene viser at brenselcellebussene bruker mer energi enn vanlige dieselbusser. Til gjengjeld er potensialet for forbedring enormt.

Bussene i Stockholm har nå i ca to og et halvt års tid gått i normal trafikk som en del av Stockholms kollektivtilbud. I forbindelse med prosjektet har bussene blitt undersøkt av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), i samarbeid med representanter fra brenselcelle-produsenten Ballard.

Resultatene viser til nå at brenslecellebussene bruker omtrent 7,4-10 liter diesel-ekvivalenter pr km. Dette ligger noe i overkant i forhold til normale dieselbusser. Akselerasjonen er den største energislukeren når det gjelder fremdrift av bussene, og kun 10-13% av drivstoffet benyttes til øvrig kjøring. Noe oppsiktsvekkende er det at omkringliggende støttesystemer i bussene bruker svært mye av drivstoffet. I dag går brenselcellen på ’høygir’ når bussen går på tomgang, noe som drar omtrent 15 % av drivstoffet. Oppvarming i bussen er basert på panelovner, dette koster 10 % av drivstoffet på kalde dager. I tillegg bruker andre støttesystemer unødvendig mye energi ettersom de er hentet direkte fra diesel-versjonen av bussene, og dermed ikke er tilpasset brenselceller.

Stort potensiale for redusert drivstofforbruk
Maria Saxe ved av Kungliga Tekniska Högskolan anslår derfor et sparepotensiale på 40-50 % av drivstoffet for en optimert brenselcelle buss ved å:

– Slå av brenselcellen istedenfor tomgangskjøring (15% innsparing)

– Bruke overskuddsvarme fra brenselcellen til oppvarming (10% på kalde dager)

– Optimere støtte-systemer for brenselcelledrift (ukjent potensiale)

– Fremdiftsmaskineri basert på brenselceller hybridisert med batterier og oppsamling av bremseenergi (20%)

Koordinator i CUTE-prosjektet, Manfred Schuckert er noe mindre optimistisk, men er enig at potensialet er betydelig. Han se for seg en effektivitet som er 10-20 % bedre enn eksisterende dieselbusser på relativt kort sikt.

CUTE-prosjektet i Stockholm vil ha en kostnadsramme på omtrent 59 millioner svenske kroner, hvor kostnadspostene i hovedsak har vært: Busser (33 mill), fyllstasjon (10 mill), drift og evaluering (12 mill) og verksted (4 mill). Prosjektet avsluttes i november i år. Hittil er det ikke rapportert om alvorlige situasjoner knyttet til sikkerhet ved drift av hverken buss eller fyllstasjon.