Nyheter

Anbefaler forskning på alger som biodrivstoff

Tone Knudsen
(Foto: Jo Straube)

Publiseringsdato: 16. april, 2010

EUs viktige biodrivstoffplattform foreslår å satse på forskning på produksjon av alger og marine planter som bioenergikilder, slik Bellona har foreslått.

Optimismen på vegne av biodrivstoff er på vei opp i EU, noe som kan gi viktig drahjelp for en viktig løsning på klimaproblemet. Det preget forsamlingen i Brussel torsdag, da de viktigste aktørene på biodrivstoffmarkedet i EU var samlet til den årlige konferansen i regi av EBTP – EUs såkalte biodrivstoffteknologiplattform.

Den har som oppgave å gi råd til EU kommisjonen om hvilke temaer og teknologier som bør prioriteres innen biodrivstoff-forskning. Særlig industri, men også forskningsmiljøer er godt representert i plattformen, mens Bellona er eneste NGO som sitter i styret.

Utvider arbeidsområdet
Teknologiplattformen, hvor Bellona er representert både i styret og i flere underliggende arbeidsgrupper, presenterte sine nye forskningsanbefalinger til EU-kommisjonen under konferansen. Anbefalingene bygger på de som ble lagt frem i 2008, men går et skritt videre innefor en rekke områder.

– Spesielt viktig er det at plattformen har utvidet sitt arbeidsområde fra å være biodrivstoff til landbasert transport til også å inkludere marin- og flytransport, sier Tone Knudsen, som deltok på konferansen for Bellona.

Hun forteller at teknologi fortsatt er hovedfokuset, men at viktigheten av at biomassen produseres og brukes bærekraftig, understrekes enda sterkere enn sist.

– Helhetlig forvaltning er nødvendig

Bellona har spilt en aktiv rolle i plattformens arbeid siden høsten 2009, og Knudsen mener at resultatet av engasjementet vårt i plattformen var godt synlig på onsdagens konferanse, ikke minst når temaet var bærekraftighet og miljøvennlighet.

Bellona har argumentert for at det er nødvendig med en helhetlig tenkning rundt hvordan man bruker ulike typer biomasse. Tilgangen på bærekraftig råstoff er begrenset, samtidig som det er en økende etterspørsel etter biomasse. Det betyr at det trengs en helhetlig prioritering av hvor og hvordan man bør bruke biomasseressursene. Dette perspektivet ble særlig vektlagt av Frederic Hauge under hans innlegg i paneldebatten om bærekraftighet.

Konferansen viste også at industrien gradvis er i ferd med å ta innover seg den helhetlige måten å tilnærme seg bruken av biomasse. Det er viktig, mener Bellona-rådgiver Tone Knudsen.

– En biodrivstoffprodusent vil alltid produsere mer enn bare drivstoff, på grunn av kompleksiteten i biomassen. For å skape en robust, lønnsom og miljøvennlig biodrivstoffproduksjon er det helt nødvendig å fokusere på hele verdikjeden, sier Knudsen.

Frederic Hauge var opptatt av det samme i sitt innlegg.

– For at biodrivstoff skal være bærekraftig, må vi være sikre på at biomassen brukes riktig, sa Bellona-leder Frederic Hauge.

Fruktbart arbeid
Bellonas engasjement innenfor plattformen gir resultater.
–    Vi har nå fått gjennomslag for forslaget vårt om å opprette en egen arbeidsgruppe som skal se på produksjon av alger og marine planter, slik at man kan øke tilbudet av bærekraftig biomasse, forteller Knudsen.

Dette var også et av temaene under konferansen. Teknologiplattformen anbefaler ytterligere forskning på området for å realisere storskala produksjon av alger og marine planter til bruk i bioenergiproduksjon.