Arbeidet med elektroniske sjøkart bremses

I følge Aftenposten er de fleste sjøkartene basert på 115 år gamle oppmålinger. Mange steder er det unøyaktigheter både i posisjon og dybde. Denne unøyaktigheten har vært til å leve med så lenge man har basert seg på tradisjonell navigasjon. Nå brukes derimot satelittnavigasjon og da må angitt posisjonen stemme nøyaktig med posisjonen på kartene.


Det norske Veritas anslår at elektroniske sjøkart reduserer sannsynligheten for grunnstøtinger med 40%. En slik reduksjon vil ha miljømessig betydning da mye miljøskadelig gods fraktes med skip. I tillegg er det fare for utslipp av drivstoff.


En ekstragevinst er at enkelte skip kan spare opptil 10% drivstoff når de seiler etter elektroniske kart. Dette gir omtrent 10% reduksjon i utslipp fra disse fartøyene.