Nyheter

Høring: Differensiering av tonnasjeskatten

Publiseringsdato: 27. oktober, 2000

Bellona mener det er et godt skritt i riktig retning med en miljødifferensiering av tonnasjeskatten. Differensieringen bør imidlertid være kraftigere. Videre bør revideringen av havne- og farvannsloven føre frem til en hjemmel for miljødifferensiering av havneavgiftene.

Høringsuttalelse:

Finansdepartementet,

Pb 8008 Dep,

0030 Oslo

Oslo, 26/10/2000
Høringsuttalelse vedrørende forslag til miljødifferensiering av tonnasjeskatten


Bakgrunn:

Forslaget er en oppfølging av Stortingets vedtak i forbindelse med skatteopplegget for år 2000. I skattopplegget for år 2000 ble satsene for tonnasjeskatt doblet i forhold til de satsene som gjaldt for 1999. Samtidig ble det foreslått at tonnasjeskatten skal kunne differensieres på grunnlag av fartøyets miljøstandard, slik at fartøyet med høyeste miljøstandard skal kunne oppnå reduksjoner på opptil 25% i forhold til de generelle satsene for 2000.

Ordningen gjelder for skip og flyttbare innretninger. Det betyr at fiske- og fangstfartøy, plattformer og boreskip er inkludert. Systemet er lagt opp som et poengsystem der 10 poeng er høyeste mulige uttelling (25% reduksjon). Kriteriene som kan gi poeng er

 • utslippsmengder av NOx,
 • utslippsmengder av SOx,
 • beskyttelse av brennstofftanker mot lekkasje,
 • beskyttelse mot utslipp av last,
 • utstyr som reduserer faren for grunnstøting,
 • renseanlegg for kloakk,
 • søppelbehandling.


  Ikke alle kriterier brukes på alle typer skip. Kriteriene er beskrevet i annen forskrift, og kommenteres derfor ikke i denne høringen.


  Bellonas kommentar:

  Bellona mener at differensieringen i tonnasjeskatten burde være større, slik at incitamentet for miljøforbedringer blir større. Et skip med tilsvarende nettotonn som fergen Prinsesse Ragnhild vil betale omtrent 400.000 kroner i tonnasjeskatt pr år dersom den går hver dag og forutsatt den har miljøfaktor lavere enn 1. Med full uttelling på miljøfaktorer kan tonnasjeskatten reduseres med 100.000 kroner. Bare i sjeldne tilfeller vil forbedringspotensialet være så stort. Den økonomiske fordelen man får er derfor liten.

  Vi mener at flere miljøtiltak vil gjennomføres dersom differensieringen i tonnasjeskatten øker. Bellona foreslår derfor at §8-3-16 punkt 1 forandres til :

  «Beregnet tonnasjeskatt per dag for skip eller flyttbar innretning med miljøfaktor større enn 0 reduseres med 1/15 for hvert trinn på miljøskalaen. […]»

  Dette tilsvarer en maksimal reduksjon av tonnasjeskatten på 75%.


  Det er viktig at tonnasjeskatten blir et effektivt miljøpolitisk virkemiddel da det er vanskelig å stille utslippskrav til skip på grunn av at nasjonale krav bare vil gjelde norsk-registrerte skip, mens rederiene konkurrerer i et internasjonalt marked.
  Med vennlig hilsen
  Sondre Grinna,

  fagmedarbeider