Gjennvinningsanlegg for NMVOC tas i bruk på skip

9a87720066e50d00307ee30c312d8747.gif

NMVOC står for “flyktige organiske forbindelser unntatt metan” og er med å danne bakkenær ozon som gir luftveislidelser og vegetasjonsskader. Hver sommer overskrides anbefalte grenseverdier i Norge. Problemet er regionalt og reguleres av LRTAP-konvensjonen. Nyeste krav i denne avtalen, er Gøteborgprotokollen som setter krav til utslippsnivå i 2010. Norge har i dag nesten dobbelt så høye utslipp enn hva som tillates i 2010.

Ved å se på statistikken er det lett å se at oljelasting til havs er en stor kilde. Den står for ganske nøyaktig halvparten av utslippene. Det er derfor svært gledelig at oljeselskapene tar i bruk teknologi som reduserer utslippene.

Statoil har tatt i bruk gjenvinningsanlegg på to av skipene de benytter. Skipene reduserer utslippene når de laster olje med 100%. I tillegg til miljøeffekten er det en sikkerhetsmessig gevinst å hente.
Norske myndigheter har satt krav til at 40% av laste- og lagringsoperasjonene til havs skal gjennomføres uten NMVOC-utslipp innen utgangen av 2003, i følge Statoil. Videre er det et mål for myndighetene at 95% av oljen lagres og lastes uten VOC-utslipp i 2007.