Nyheter

Heving av Gudrun Gissladottir, sak.nr 7852318

Publiseringsdato: 4. juni, 2003

Midtre Hålogaland Politidistrikt
v. politiadvokat Eirik Trønnes Hansen
9480 Harstad

04/06-2003

Heving av Gudrun Gissladottir, sak.nr 7852318

Innledning
 
Bellona anmeldte 17. oktober 2002 rederiet Festi HF for overtredelse av forurensningsloven § 78 første ledd bokstav b, idet rederiet unnlot å etterkomme pålegg fra SFT av 22. august 2002 om å tømme havaristen Gudrun Gisladottir for olje innen 15. oktober samme år. Dette pålegget ble stadfestet gjennom Miljøverndepartementets klagevedtak av 20. september 2002. I dette vedtaket ble det også fastsatt at skipet skulle heves innen 1. mai 2003.

Per dags dato (4. juni 2003) er havaristen verken tømt for olje eller hevet slik pålegget fra SFT, stadfestet av Miljøverndepartementet, foreskriver.

Saksbehandling

Bellona mottok brev fra Midtre Hålogaland Politidistrikt datert 16. desember 2002 med underretning om at det pågikk arbeid med å heve skipet. Etter det Bellona er kjent med ble arbeidet aldri fullført; skipet ligger fortsatt på 40 meters dyp i Nappstraumen, og det er heller ikke tømt for gjenværende olje. Grunnlaget for Bellonas anmeldelse foreligger således fremdeles, idet påleggene om opprydding fortsatt ikke er etterlevd.

Hjemmel for straff

Etter Bellonas oppfatning er det ikke tvilsomt at påleggssubjektet har overtrådt forurensningslovens § 78 første ledd bokstav b) som setter straff for den som forsettlig eller uaktsomt ”unnlater å treffe tiltak som han er pliktig til etter §§ 7 og 40, (…) eller etter særskilt pålegg i medhold av denne lov”.

Gjennom neglisjeringen av myndighetenes oppryddingspålegg, har de ansvarlige for oppryddingsarbeidet utsatt et sårbart område for en meget betydelig forurensningsfare. I denne sammenheng må det fremheves at fristen for pålegget om heving og oljetømming opprinnelig var satt til 15. oktober. Begrunnelsen for tidspunktet var å sikre at arbeidet kunne gjennomføres før høst- og vinterstormene satte inn. At hevningsarbeidet i desember måtte avbrytes på grunn av dårlig vær, er derfor ingen unnskyldning. De ansvarlige for oppryddingen var klar over værforholdene vinterstid og hadde unngått problemene dersom pålegget fra forurensningsmyndighetene var blitt oppfylt innen fristen.

Som følge av sin forsettlige unnlatelse av å overholde fristen, har de ansvarlige skapt alvorlig forurensningsfare gjennom hele høsten, vinteren og våren. Dette er en ikke-akseptabel handlingsmåte som etter Bellonas syn bør virke straffskjerpende.

Påtale og straffeforfølging

Gjennom brevet datert 16. desember fremgikk det at saken var oversendt SFT og videre til Kystverket for uttalelse. Noen slik uttalelse foreligger foreløpig ikke. I telefonsamtale med politiadvokat Eirik Trønnes Hansen 28. mai d.å. ble det meddelt at politi og påtalemyndighet ikke kommer til å engasjere seg ytterligere i saken før uttalelsen fra forurensningsmyndigheten foreligger.

Bellona har vært i kontakt med Kystverket ved Henry Bertheussen angående uttalelse i saken. Kystverket var ikke klar over at saken var oversendt til dem, og har derfor ikke hatt mulighet til å foreta noen vurdering av om overtredelsen av pålegget bør få strafferettslige konsekvenser.

Bellona ønsker imidlertid sterkt å fremheve at manglende uttalelse fra forurensningsmyndigheten ikke er til hinder for straffeforfølging. Forurensningsloven § 78 er undergitt ubetinget offentlig påtale i samsvar med straffeprosessens alminnelige hovedregel, jf. strl. § 77. I utgangspunktet har dermed påtalemyndigheten en plikt til å påtale straffbare overtredelser av forurensningsloven.

I § 78 tredje ledd finnes det likevel en unntaksregel om at offentlig påtale i saker der overtredelser bare har ført til ubetydelig forurensning, eller ubetydelig fare for forurensning, bare skjer etter begjæring fra forurensningsmyndigheten. Bellona anser det opplagt at bestemmelsen ikke får anvendelse i denne saken. Det vises til at havaristen medfører en betydelig forurensningsfare i et værhardt og sårbart område. Dette ble også fremhevet av miljøvernminister Børge Brende i en pressemelding fra Miljøverndepartementet datert 16.10.02, der han uttaler at ”[u]tslipp vil representere en alvorlig miljøtrussel for sjøfugl, nærliggende oppdrettsanlegg, sårbare strandområder og friluftsliv.”

Etterforskning og eventuell straffeforfølging kan derfor igangsettes uavhengig av forurensningsmyndighetens begjæring. Bellona mener derfor at avgjørelsen om å stille saken i bero i påvente av uttalelse fra forurensningsmyndigheten er uriktig og uheldig. På bakgrunn av det overstående, anmoder Bellona derfor påtalemyndigheten om å utferdige forelegg i saken.

Bellona ber om å bli holdt orientert om den videre saksbehandling.

Med vennlig hilsen

____________________
Anders Hauge
Juridisk rådgiver