Nyheter

Svovelutslipp fra skip skal ned 80%

Det kommer tilhørere fra både grønne, liberale og konservative fløyer av europaparlamentet for å høre på Bellona på torsdag

Publiseringsdato: 6. juni, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Europa-Parlamentet har gått inn for at man innen 2012 skal implementere nødvendige tiltak for å kutte svovelutslippene fra skip med 80%.
-- En stor seier for miljøorganisasjonene i Brussel, sier Paal Frisvold ved Bellonas kontor i Brussel.

Europa-Parlamentet:

Parlamentet gikk i går inn for dette med 504 stemmer for og 10 mot, og går dette i gjennom i Rådet betyr dette en kraftig forbedring av Kommisjonens forslag. Kommisjonens forslag til revisjon av direktiv 99/32 om svovel i marine drivstoff, var langt mindre ambisiøst og ville redusert svovelutslippet fra skip med 60% innen 2008. Etter at Parlamentet vedtok sin første lesning avventes nå Rådets første behandling. Dersom Rådet ikke kan goda endringene vil saken bli sendt tilbake til Parlamentet for andre høring.

Begynner i Nord-Europa
Parlamentet sier i forslaget om 80% reduksjon i svovelutslipp at de vil introdusere bunkersolje med 1,5% svovelinnhold innen 6 måneder etter at et eventuelt vedtak blir tatt, og da i Nord-Europa og på ferger. Dette blir utvidet til å gjelde også Sør-Europa fra slutten av 2010. Når dette er sluttført etterfølges det av en andre introduskjonsfase med lavere grenseverdier på 0,5% svovelinnhold i bunkersoljen. Dette skal innføres fra slutten av 2008 i Nord-Europa og på ferger, og fra slutten av 2012 i de resterende europeiske farvann. Denne andre fasen vil oppnå målet om 80% reduksjon.

–Dette resultatet må regnes for å være en stor seier for miljø-organisasjonene i Brussel. Over de siste seks måneder har Bellona via Det europeiske miljøbyrået (EEB) og andre europeiske miljøorganisasjoner jobbet målrettet oppimot Europaparlamentet. Denne saken viser at EU-parlamentarikerne ikke er redde for å gå lengre i kampen mot miljøsynderne enn det Kommisjonen ofte gjør, sier Paal Frisvold ved Bellonas kontor i Brussel.

Frisvold sier videre at i tillegg bekrefter det at Parlamentet er den viktigste arena for å drive påvirkningsarbeide i EU – men også i Norge – da norske myndigheter er pålagt å implementere direktivet iht EØS-avtalen. En stor del av æren for dette resultatet ligger også hos Bellona-vennen Heidi Hautala som fungerte som saksordfører for direktivforslaget frem til hun forlot Europaparlamentet til fordel for den finske nasjonalforsamlingen.

Bellona-workshop i Parlamentet
I mars i år arrangerte Bellona en meget vellykket workshop i EU-parlamentet om dette temaet. Workshopen ble arrangert i samarbeid med andre NGOer og den europeiske rederinæringen, og hadde som mål å la ulike interesser få presentert sitt syn og dermed gitt mer effektivt informasjon til parlamentsmedlemmene. En av de som sto på talerstolen den gang var European Environmental Bureau (EEB). De sier nå i en pressemelding at forslaget fra Europaparlamentet er et gledelig tiltak, men at det streng tatt kunne blitt fremmet før for å kunne imøtegå de nasjonale tak-kriteriene i 2010. Svovelutslipp er et gammelt problem for Europa, og har sørget for at vi Norge får sur nedbør. Utslippene fra landbaserte kilder som veitrafikk og kraftverk har man lykkes i å redusere, men utslippene fra skipstrafikk har nærmest stått urørt. Fordi skipsfart er en internasjonal næring, er det også naturlig at det er internasjonale virkemidler som tas i bruk. Kommer det ikke i gang tiltak for å redusere utslippene av svovel fra skip veldig snart, kommer utslippene fra skip i europeiske farvann i 2010 til å være nesten like store som fra alle landbaserte kilder.

Rådet kommer sammen 13.juni
13. juni kommer Rådet sammen for å debattere forslaget, og innen utgangen av året skal de komme fram til en felles innstilling til forbedring av direktiv 99/32 om svovel i marine drivstoff. Den greske delegasjonen har allerede signalisert at de ikke kommer til å prioritere Rådets arbeid i denne saken, selv om de kom de muntlig forpliktet seg tel dette i Parlamentet i mars.