Nyheter

Fiskarlaget vil ha tankerne lenger til havs

Publiseringsdato: 14. oktober, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Norges Fiskarlags vedtok på sitt landsmøte i helga at muligheten for å legge seilingsledene for oljetankere 40 nautiske mil utenfor grunnlinja øyeblikkelig utredes. Bellona synes dette er et fornuftig og riktig vedtak.

Oljevernberedskap:

Bellona har lenge vært bekymret for den stadig økende russiske oljetransporten langs norskekysten. Denne bekymringen blir altså delt av Norsk Fiskarlag, som under helgas landsmøte vedtok det mest omfattende av tre forslag i saken om seilingsleder for oljetankere. Nemlig at denne må legges 40 nautiske mil utenfor grunnlinja. Dvs. 40 nautiske mill utenfor den linjen som kan trekkes mellom de ytterste skjær. De to andre forslagene som ble nedstemt innebar at seilingsleden for oljetransport skulle gå h.h.v. 12 eller 25 nautiske mil utenfor grunnlinjen.

I vedtaket heter det:

Norske myndigheter kan nå kreve at skipstrafikken må 12 nautiske mil ut fra kysten. Landsmøtet er imidlertid av den oppfatning at dette ikke er tilstrekkelig. Det vises til at fiskerne i dag til enhver tid må være påpasselig i forhold til den økende skipstrafikken samtidig som de skal utøve sitt yrke. Landsmøtet krever derfor at det utvalget som er i gang med å utrede seilingsleder innenfor 12 nautiske mil, øyeblikkelig utreder muligheter for å legge seilingsledene 40 nautiske mil utenfor grunnlinja.

Bellona synes det er gledelig at Norges Fiskarlag har vedtatt dette forslaget og krever at utvalget som utreder seilingsleder så fort som mulig ser på dette. Bellona har tidligere foreslått at skip med farlig last må gå ut mot 35 nautiske mil fra kysten. Dette forslaget ble bl.a. satt fram i Bellonas høringsuttalelse til «Forskrift om påbudte seilingsleder i territorialfarvann» som ble oversendt Kystverket i august i år.

Ekstra seilingstid fra østlige Varangerfjorden til vest av Nordkapp er beregnet til 3-4 timer hvis et skip går ut til 35 nautiske mil fremfor 12 nautiske mil.

I lengre tid har man sett en sterkt økende oljetransport i Barentsregionen, en transport som kommer til å øke ytterligere i årene som kommer. Nylig utførte Svanhovd miljøsenter, på oppdrag fra Barentssekretariatet i Kirkenes, en rapport om den økende oljetransporten i Barentsregionen. Rapporten viser at denne transporten vil øke langt mer enn antatt og at den norske beredskapen ikke på noen måte er dimensjonert for å takle dette. I rapporten kommer det også fram at fordi sikkerheten ved disse oljetransportene er såpass dårlig, vil russisk oljefrakt før eller siden føre til en miljøkatastrofe langs norskekysten om ikke Norge trapper opp beredskapen.