Nyheter

Renere skip under oppseiling etter år i bakevja

Publiseringsdato: 12. juli, 2004

Skrevet av: Vanja Bjørke

EUs miljøråd vedtok i juni forslaget om å redusere SO2-utslipp fra skip med mer enn 500 000 tonn hvert år frem til 2007. Dette vil komme både helse og miljø til gode.

I juni tok EU et viktig skritt i retning av kutt i svoveldioksid (SO2) -forurensning fra skip. SO2 forurenser luft og kan skape helseproblemer hos mennesker, og sur nedbør, som forstyrrer naturlige økosystemer. Den største kilden til SO2-forurensing i Europa er skip, ettersom skipsindustrien har blitt hengende etter på miljøsiden, sammenlignet med landbasert industri.

EUs miljøkommissær, Margot Wallström sier at EU vil oppleve en dramatisk reduksjon i SO2-utslipp med de nye utslippskvotene. Hun mener at avtalen vil føre til at EUs politikk angående renere skip nå får vind i seilene, etter å ha slitt i motvind i EUs ministerråd i mer enn et år. Tett befolkede havneområder, kyststriper og pH-sensitive økosystemer skal beskyttes spesielt. Wallström mener at EU-landene kan og bør gjøre mer for å heve de internasjonale miljøstandardene for skip. 20 av EU-landene har fortsatt ikke ratifisert den internasjonale maritime organisasjonens (International Maritime Organization, IMO) konvensjon om luftforurensing fra 1997.

Et viktig skritt
Dette er et viktig skritt i riktig retning» sier Bellona Europas Paal Frisvold fra Brussel. «Ministerrådets vedtak har satt i gang stoppeklokken – og vi vil tvinge EUs beslutningsinstitusjoner til å fatte endelig vedtak innen midten av 2005. Men Rådets vedtak om 1,5 % svovelinnhold ligger en hel prosent over det langt mer ambisiøse Europaparlamentet som i fjor vedtok 0,5 % for hele Europa. Først da vil vi få en reduksjon på linje med landbasert svovelutslipp, dvs. Mellom 60 – 80 % innen 2010.»

Dette blir nok en EU-thriller hvor vi kan oppleve et bikkjeslagsmål mellom Rådet og Parlamentet antar Frisvold. «Igjen er Europaparlamentet på miljøets side, noe som viser verdien av å ha et direkte folkevalgt beslutningsorgan i EU. Bellona vil ta en aktiv del i forhandlingene og alliansestriden i Brussel over de neste ni til tolv månedene. Første steg er å samle alle partene til en ny høring i Parlamentet til høsten. Vi venter bare på utnevnelsen av ny saksordfører i Parlamentet.»

Øvre grense for svovelinnhold i marint brennstoff er for tiden 5,0% eller 50 000 ppm (parts per million). Tillatt svovelinnhold for biler vil f.o.m. 2007 være på 10 ppm.

Nye grenseverdier
Den nye avtalen innebærer bl.a.

En 1,5% øvre grense for svovelinnhold i all typer drivstoff brukt i skipsfart i det Baltiske Hav, den Engelske Kanal og Nordsjøen.

Den samme 1,5% grensen for svovel i drivstoff brukt i passasjerfartøy i rute mellom havner innenfor EU fra 19 mai 2006.

En øvre grense på 0,2% svovel i drivstoff brukt i innenlands skipstrafikk og i havgående fartøyer som ankrer opp i EU-havner. Rådet ble også enige om en enda mer restriktiv grense på 0,1%, som skal tre i kraft 1 januar 2010.

Rådets anbefalinger skal nå tilbake til EU parlamentet til høring nummer to, før et endelig vedtak av EUs miljøvernministre.
.