Nyheter

Stort skritt for NOx-kutt

(Foto: Wikimedia Commons)

Publiseringsdato: 30. august, 2007

Skrevet av: Ola Innset

På oppfordring fra Bellona går Yara og Wilhelm Wilhelmsen sammen om å tilby en komplett løsning for rensing av NOx fra skip. Norge er internasjonalt forpliktet til å kutte sine NOx-utslipp med 30 prosent innen 2010, og vil – om ikke særlige tiltak settes i verk – være langt fra å klare denne forpliktelsen.

Det nye samarbeidsselskapet Yarwil ble presentert av Yara International ASA og Wilhelm Wilhelmsen ASA på tirsdag. Wilhelmsen har en ledende posisjon i den maritime servicesektoren og Yara er Europas ledende produsent av miljøprodukter for NOx-rensing.

NOx er en helse- og miljøskadelig gass som dannes ved forbrenning i kraftverk, motorer, avfallsforbrenningsanlegg med mer. Yaras produkter bidrar allerede til at det fjernes mer NOx enn Norges totale utslipp. Ved å inngå et samarbeid med Wilhelmsen styrker de nå sitt samarbeid med den maritime sektoren, en sektor med økende utslipp – men med gode muligheter for store kutt.

Pålitelige løsninger

– Dette vil bidra til at bruk av katalysatorteknologi om bord i skip kan ta et langt og viktig skritt i retning storskala produksjon og dermed reduserte kostnader og mer pålitelige løsninger, sier miljøteknologisk rådgiver i Bellona, Konrad Pütz.

– Internasjonal skipsfart er en svakt regulert bransje der tilgjengelig miljøteknologi bare i begrenset grad er i bruk. Det trengs derfor både en industriell satsing – og en tydelig og langsiktig virkemiddelbruk fra norske og internasjonale myndigheter. Slik kan vi få ned NOx-utslippene fra skipsfart, sier Pütz, som mener at disse to globale aktørene sammen har gode forutsetninger for å lykkes med å levere teknologi for rensing av NOx.

Unikt samarbeid

Yara er verdens største produsent av kunstgjødsel og med sin fabrikk i Porsgrunn utgjør de et av de aller største punktutslippene i Norge. Den har årlig et energiforbruk på ti TWh og CO2-utslipp på rundt to millioner tonn. Men de er også en leverandør av teknologiske løsninger. Blant annet bruker de urea, et biprodukt fra kunstgjødselproduksjon, til å rense NOx-utslipp fra dieselkjøretøyer.

Da Yara inngikk en samarbeidsavtale med Bellona i 2005 ble de oppfordret til å jobbe sammen med rederiet Wilhelm Wilhelmsen, en annen av Bellonas partnere, for å se på mulighetene for å overføre denne teknologien til den maritime sektoren.

– Bellona har i lang tid jobber for å redusere skadelige utslipp fra skipsfarten og vi er svært glade for at vi har bidratt til å få til dette samarbeidsprosjektet, sier Pütz.

NOx-avgift

Skipsfarten stod i følge SFT for 37 prosent av Norges NOx utslipp i 2005. NOx-utslipp reguleres av Gøteborg-protokollen, som ble underskrevet i 1999. Her forplikter Norge seg til å redusere sine årlige utslipp til 156.000 tonn innen 2010. I 2006 var imidlertid de norske utslippene 25 prosent høyere enn dette. Regjeringen har derfor innført en NOx-avgift på 15 kr pr. kg. Men Bellona og mange aktører fra skipsnæringen mener at denne avgiften overhodet ikke vil være nok til å oppfylle Norges folkerettslige forpliktelser.


Ingen forurensningsfare

Yaras teknologi som nå skal videreutvikles til å kunne benyttes på skip går ut på at urea tilsettes skipets varme eksos, og spaltes til ammoniakk som reagerer med NOx fra eksosen ved hjelp av en katalysator. Resultatet blir rent vann og nitrogen. Nitrogen går dermed tilbake til lufta hvor den ikke medfører noen forurensningsfare. Yara har med hell benyttet denne teknologien i dieseldrevne biler, sammen med Wilhelm Wilhelmsen skal dette nå tas i bruk på skip også.