Nyheter

Ny skipskonvensjon ikke nok

(Foto: NGO Platform on Shipbreaking)

Publiseringsdato: 17. oktober, 2008

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Arbeidet med å bedre skipsopphogging må skje også utenfor FN-organisasjonen IMO. Denne enigheten ble klar under et møte mellom miljøvernminister Erik Solheim og ulike organisasjoner.

FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon, IMO, ble i London forrige uke enige om et forslag til ny skipsopphoggingskonvensjon. Den ferske IMO-konvensjonen forbyr ikke den svært omstridte beaching-metoden, hvor skip blir hugget på strender med dårlige vilkår for sikkerhet og miljø.

Miljøvernminister Erik Solheim er av samme oppfatning som Bellona i at den nylig vedtatte IMO-konvensjonen har store utfordringer, og ga uttrykk for at konvensjonen er et skritt på veien videre, da han sammen med representanter for NHD og UD møtte Bellona, Changemaker, Greenpeace og SU forrige uke.

– Det var et positivt møte. Erik Solheim deler vår oppfatning av at IMO-konvensjonen har viktige svakheter som gjør det nødvendig med videre arbeid på mange arenaer. Det er vi glade for, sier Konrad Pütz, fagrådgiver i Bellona.

bodytextimage_Konrad_Putz_2_foto_AKS.jpg Photo: (Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Hongkong neste

I tillegg til beaching, påpeker Bellonas Konrad Pütz også et annet problem med den ferske IMO-konvensjonen: Den overlater all tolkning og implementering relatert til situasjonen på opphuggingsstrendene til huggestaten.

Konvensjonen tas nå videre til en diplomatkonferanse i Hongkong neste år, før landene blir bedt om å ratifisere den, og den kan tre i kraft.

Arbeidet må skje utenfor IMO

– Arbeidet med bedre skipsopphogging må skje også utenfor IMO, sier Pütz, og mener Norge må ha en nøkkelrolle i dette arbeidet

Bellona oppfordrer Solheim til å engasjere seg for å:

  • Samarbeide med EU for å utvikle en handlekraftig strategi for grønn og sikker resirkulering/ opphugging av skip.
  • Styrke håndheving av norsk lov: SFT har oppfølgingsansvar på norskflaggede skip.
  • Bidra til å utvikle norsk strategi for bedre resirkulering av skip, deriblant bidra til at det er tilstrekkelig grønn opphuggingskapasitet tilgjengelig til huggeboomen 2010 og utover.
  • Bidra til å styrke Bangladesh og andre stater sine muligheter til å hugge opp skip på en miljømessig, sikkerhetsmessig og sosialt akseptabel måte. Dette arbeidet må skje i nært samarbeid med miljø- og menneskerettighetsorganisasjoner i Bangladesh. Disse har lenge engasjert seg for å bedre forholdene.
  • Bidra til at IMO i fremtiden implementerer bindende og verifiserbare krav til skipsopphuggingsmetode, og dermed sikrer forsvarlig håndtering av miljøgifter og bruk av løfteutstyr.
  • Bidra til å vanskeliggjøre at rederier flagger ut til bekvemmelighetsflagg, stater som er kjent for å ikke håndheve internasjonal lovgivning.