Nyheter

– Uakseptabelt å svekke verneområdet i Bøkfjorden

Marius Dalen ved Malmøykalven
(Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Publiseringsdato: 18. juni, 2009

Skrevet av: Håvard Lundberg

Miljøverndepartementet vil innskrenke et verneområde for en nasjonal laksefjord, for å legge til rette for oljeomlasting i Bøkfjorden i Finnmark. – Dette er fullstendig uakseptabelt og strider imot det vedtatte verneregimet, sier Marius Dalen i Bellona.

Miljøverndepartementet har i en klagesak avgjort at Ship Cargo AS får tillatelse til helårig skip-til-skip omlasting av petroleumsprodukter i Bøkfjorden i Finnmark.

Denne virksomheten utgjør en forurensningsfare både ved normal drift og ved større akutte hendelser. Derfor foreslår Miljøverndepartementet at Stortinget skal innskrenke grensene for den nasjonale laksefjorden, for å slippe til oljeomlastingen.

– Dette er stikk i strid med verneregimet som sier at både grensene er permanente og at forurensende virksomhet i disse områdene ikke skal tillates. Myndighetene kan ikke tillate seg å justere grensene for verneområdet kun med det formål å slippe til forurensende virksomhet som oljeomlastning og utvidet gruvedrift, sier Marius Dalen i Bellona.

Ytterlig svekkelse uakseptabelt

Begrepet nasjonale laksefjorder har blitt betydelig svekket siden det ble introdusert. Opprinnelig omfattet begrepet store områder frie for oppdrett av laksefisk. I prosessen frem mot et endelig verneregime for å beskytte utvalgte bestander av villaks ble det inngått en rekke kompromisser.

Resultatet ble mindre verneområder og de fleste grensene ble trukket på en slik måte at konfliktene med oppdrettsnæringen ble minst mulig. I praksis ble få oppdrettsanlegg flyttet, men regimet la klare begrensninger for vekst i oppdrettsnæringen innenfor verneområdene.

– En ytterligere svekkelse av allerede marginalisert verneområder er uakseptabelt. Spesielt når formålet er å slippe til potensielt sterkt forurensende virksomheter. Myndighetene må være konsekvente i opprettholdelsen av laksens verneområder. Hvis ikke vil hele regimet fort falle bort, sier Dalen, og fortsetter:

– Bellona krever at en eventuell endring av grensene ikke kan gjennomføres uten en grundig juridisk gjennomgang.

Paradoksalt forslag

Norske myndigheter vil på den ene siden ha oljetankerne lengst mulig ut fra kysten og har tidligere bedt den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) om å få opprette korridorer for skipstrafikken mellom Vardø og Røst, for å flytte skipstrafikken lengst vekk fra kysten.

– Det er paradoksalt at man da samtidig ønsker å legge til rette for helårig oljeomlasting i Bøkfjorden og nærmest inviterer oljetankere inn i norske fjorder, sier Dalen.

Økt oljeomlastingsaktivitet vil også øke trusselen for innføring av fremmede organismer betydelig gjennom ballastvann. Problematikken med innføring av fremmede organismer via ballastvann er spesielt omtalt i Stortingets behandling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder og nevnes som en klar trussel mot bestander av villaks.

Storstilt gruvedrift

I tillegg til oljeomlastningen er det planlagt å utvide gruvedriften i Sør-Varanger kommune. Flertallet i Sør-Varanger kommune sa i begynnelsen av mai nei til produksjonsøkning ved Sydvaranger Gruver på bakgrunn av at de ikke ønsket økt utslipp til fjorden. Sydvaranger Gruves søknad om økt utslippstillatelse skal avgjøres av Statens forurensningstilsyn (SFT) til høsten.

– Signalet Miljøverndepartementet har sendt i denne saken er svært uheldig. Nå tar også Sydvaranger gruver dette til inntekt for å få tillatelse til å øke sin produksjon, noe som vil føre til en kraftig økning av gruveavgang og kjemikalier til Bøkfjorden, sier Dalen.

Bellona er svært skeptisk til denne aktiviteten av to årsaker. Store mengder gruveavgang deponeres i sjøen. Sjøbunnen som dekkes til blir uproduktiv så lenge virksomheten vedvarer i tillegg til den tiden organismer trenger for å reetablere seg på sjøbunnen etter at deponeringen slutter. Dette kan ta flere tiår.

Sjøbunnen som dekkes til er en av mange brikker i økosystemet og når denne gjøres uproduktiv vil det også påvirke andre deler av økosystemet. Den andre årsaken er uklarheter knyttet til miljøeffektene av kjemikaliene som ønskes brukt.

Et hån mot oppdrettsnæringen

En innskrenkning i areal av den nasjonale laksefjorden i Bøkfjorden sender motstridende signaler til en voksende havbruksnæring. I dag forbys denne virksomheten i en rekke områder på bakgrunn av fare for forurensing. Likevel ønsker myndighetene å slippe til både oljeomlasting og utvidet gruvedrift, på bekostning av verneområdet.

– Dette forslaget kan ikke tolkes på noen annen måte enn som et hån mot produsenter av laksefisk, sier Dalen.