Media

Akademik Lomonosov flytende atomkraftverk bygges i St. Petersburg

Akademik Lomonosov flytende atomkraftverk bygges i St. Petersburg

Akademik Lomonosov flytende atomkraftverk bygges i St. Petersburg