Nyheter

Rene skipsskrog vil spare miljøet

Bellonas seniorrådgiver innen shipping, Runa Skarbø, presenterte prosjektet Clean Hull Initiativ på en konferanse i Italia.
Bellonas seniorrådgiver innen shipping, Runa Skarbø, presenterte prosjektet Clean Hull Initiativ på en konferanse i Italia.

Publiseringsdato: 6. september, 2021

Skrevet av: Signy Fardal

– Bekjempelse av begroing på skrog kan - i tillegg til å redusere negative miljøkonsekvenser - også spare omtrent 9 prosent av det globale drivstofforbruket og dermed også klimagassutslipp fra skipsfarten, sier Bellonas seniorrådgiver innen maritim og shipping, Runa Skarbø.

Spredning av fremmede arter via skip er en av de største truslene mot havmiljøet globalt. Opphoping av mikroorganismer, planter, alger og små dyr på skipskrog fører til at fremmede arter sprer seg til økosystemer hvor de ikke hører hjemme. I tillegg fører begrodde skrog til at skip må bruke mer drivstoff enn om de seiler med rene skrog.

I forrige uke var seniorrådgiver Runa  Skarbø på den internasjonale teknologikonferansen HullPIC/PortPIC i Pontignano utenfor Siena i Italia for å presentere Clean Hull Initiative, et samarbeidsprosjekt mellom Bellona og Jotun hvor vi skal lage en internasjonal bransjestandard for proaktiv rensing av skrog.

– Begroing på skrog står ifølge forskning for 60 % av spredning av fremmede arter. Dette kan få katastrofale konsekvenser både for lokale økosystemer og for kommersiell infrastruktur, sier Skarbø.

Et fersk eksempel på hva begroing på skipskrog kan føre til er NRKs sak 1.september om at Havforskningsinstituttet fryktet at båter kan ha spredd «havspy» i norske havner.

– Begroing på skrog er et stort miljøproblem, men også et kommersielt problem. Begroingen øker skrogmotstanden og reduserer propellens effektivitet, noe som fører til høyere drivstofforbruk og økte utslipp. IMO, FNs maritime organ, har beregnet at man kan spare omtrent 9 % av drivhusgassutlippene fra den internasjonal skipsfarten dersom skipene har rene skrog, forteller Skarbø.

Teknologikonferansen, hvor Runa presenterte Clean Hull Initiative, omhandler temaer som skrogytelse, renseteknologi og skipsmalingsteknologi. Konferansen arrangeres årlig og samler store og små aktører innen shipping i tillegg til malingsleverandører, utstyrsleverandører og akademikere. Dermed var konferansen en veldig relevant arena for å møte aktuelle interessenter og deltakere i initiativet.

Manolis Levantis fra Jotun, Runa Skarbø fra Beellona og Stuart Brewer fra Beacon Communications under HullPIC-konferansen. Manolis Levantis fra Jotun, Bellonas Runa Skarbø og Stuart Brewer fra Beacon Communications under konferansen PortPIC.

–Regelverk for å forhindre at arter sprer seg via ballastvann har allerede blitt håndtert via internasjonale krav til rensing av ballastvannet. Begroingsproblemet er derimot ikke håndtert skikkelig enda. Vi mener det er et behov for en internasjonal konvensjon på skrogrens, og vil kjempe for at det blir obligatorisk praksis å vaske skrogene tilfredsstillende slik at man minimerer spredning av fremmede arter via skip og i tillegg reduserer utslippene fra skipsfarten betraktelig. Det er viktig å få med næringen i dette arbeidet. Å delta i slike forum gir en god mulighet for å presentere vår argumentasjon og invitere de til å bidra. Det var stor interesse rundt presentasjonen og initiativet, og jeg er glad over å se at næringen er positivt innstilt til dette. Jeg gleder meg til å jobbe videre med arbeidsgruppen og utviklingen av standarden sammen med de, sier Skarbø.