Nyheter

Brev fra Bellona til NSB Gardermobanen AS om infiltrasjonsanlegg Hellerud

Publiseringsdato: 3. oktober, 1998

Skrevet av: Christian Rostock

NSB Gardermobanen AS
0048 Oslo

Oslo, 1998.10.03

Infiltrasjonsanlegg- Hellerud

Viser til pressemelding med tittel "Status Romeriksporten" datert 02.10.98, samt telefonsamtale med deres Olaf Melbø 03.10.98.

Ekpertgruppens anbefalinger og Gardermobanens videreformidling av disse er egnet til å forbause. Vi vil minne om følgende:

  • De løsninger som ble diskutert mellom Bellona og NSBs toppledelse i etterkant av Bellonas aksjon i Starveien i april d.å hadde blant forutsetningene at "løsningene skulle være av permanent karakter". (ref. Brev fra Bellona til NSB styreleder Arent M. Henriksen 29.04.98 pkt. 1.)
  • Tidligere uttalelser fra styreleder i NSB Gardermobanen Osmund Ueland går ut på at infiltrasjonsanlegg ikke skal benyttes slik det legges opp til i pressemeldingen av 02.10.98. Eksempelvis uttaler Ueland i en telefax til Bellona av 02.06.98 at: " Pumpeløsningen som vi diskuterte…blir en del av strategien for raskest mulig å sikre vannbalansen,….men pumpa blir ingen sovepute for å avslutte injeksjonen tidligere."
  • Samferdselsministeren har åpenbart fått et inntrykk av at NSB Gardermobanen vil tette tunnelen på en permanent måte. Han uttaler blant annet: Jeg er glad for at konseernstyret i NSB BA med dette slår fast at hensynet til vannbalansen og miljøet i Østmarka kal være "jobb nummer en". (Ref pressemelding fra samferdselsdept. 63/98.)

Bellona har dessuten en del bemerkninger til selve innholdet i pressemeldingen som er sendt ut av NSB Gardermobanen 02.10.98. Der står det blant annet at NVE s lekkasjekrav for de spesifikke sonene er 620 l/min. Dette er ikke riktig, kravene er slik det står i tabellen under.

NVEs lekkasjekrav
Sone Max. lekkasje i l/min
Puttjernbekken 300
Puttjern 100
Puttjern Øst 100
Lutvann 200
Lutvann Vest 100
Tilsammen 800

NVE har også satt lekkasjekrav uttrykt som maks lekkasje pr. løpemeter tunnel. Dette kravet er satt til 20 l/min/100 meter. De aktuelle strekningene er Lutvann vest 750 meter, Lutvann 950 meter, Puttjern 600 meter og Puttjernbekken 2200 meter, tilsammen 4500 meter som tilsvarer et krav på 900 l/min.

Etter det Bellona kjenner til er den samlede lekkasjen fra Romeriksporten fortsatt godt i overkant av 2000 liter pr. minutt. Vi har derfor vansker med å se at lekkasjen er like i nærheten av NVEs krav slik det antydes i pressemeldingen av 02.10.98. Bellona har også vansker med å se at den tetting som har foregått siden midten av august har hatt vesentlig positiv innvirkning på lekkasjesituasjonen.

Med henvisning til det ovenstående må Bellona be om en avklaring vedrørende to forhold;

a) NSB Gardermobanens forhold til injiseringsløsningen, ved å få tilgang til ekspertgruppens uttalelser og dets grunnlag.

b) En nøye gjennomgang av lekkasjene i de enkelte soner og den innvirkning ettertettingsarbeidet har.

Vi venter at NSB Gardermobanen tar kontakt i denne anledning.

Med vennlig hilsen

Christian Rostock
Miljøstiftelsen Bellona