Nyheter

Klage på utslippstillatelse til Nitelva

Publiseringsdato: 2. desember, 1999

Sosial- og Helsedepartement

Postboks 8011 Dep
0030 Oslo
 

Klage på utslippstillatelse til Nitelva

Vi viser til brev fra Statens Strålevern til Institutt for Energiteknikk datert 23/11-99 angående utslipp av flytende radioaktivt avfall fra IFE, Kjeller. Der skrives at Strålevernet ikke har noen innvendinger mot at IFE fortsetter utslipp av radioaktivt avfall til Nitelva,
Det gis tillatelse til fortsatt utslipp på tross av at vilkårene i utslippstilatelsen av 1992 er brutt og at det påpekes fra Strålevernet at en grundig gjennomgang og vurdering av konsekvensene av dagens utslipp er nødvendig. IFE "belønnes" også for å levere søknaden for sent, med å få en forlengelse på 3 måneder av gjeldene utslippstillatelse.

Miljøstiftelsen Bellona mener det i denne saken er utvist dårlig skjønnsutøvelse fra Statens Strålevern og ber om at Departementet tar initiativet til at det snarest blir gjort en ny og uavhengig behandling av denne saken og at dagens utslippstillatelse trekkes tilbake inntil en grundig gjennomgang er gjennomført.
For å midlertidig løse problemene med det flytende radioaktive avfallet anbefaler Bellona at IFE går til anskaffelse av en større lagringstank. Dette vil gjøre det mulig å opprettholde nødvendig aktivitet ved IFE inntil utslippssøknaden er grundig behandlet.

I tillegg vil en økt lagringskapasitet føre til at en del av radioaktiviteten forsvinner som følge av den radioaktive nedbrytningen. Hvis avfallet lagres i et år vil for eksempel innholdet av I-131 bli eliminert, innholdet av S-35 redusert til en fjerdedel og innholdet av Cs-134 halvert.
Bellona ber samtidig om at IFE blir pålagt å reduser sine utslips mest mulig, samt finne alternative løsninger til utslippet i Nitelva. IFE må også pålegges å angi i utslippssøknaden om hvor store mengder av de forskjellige radioaktive isotopene de ønsker å slippe ut.
Vi finner det også merkelig at man tillater fortsatt utslipp et område hvor de radioaktive sedimentene skal fjerne i løpet av våren 2000. Ethvert ekstra utslipp til dette området vil gjøre det planlagte opprenskingsarbeidet mer omfattende og krevende.

Til slutt ønsker Bellona å påpeke det paradokset at i følge internasjonale avtaler, som er undertegnet av Norge, vil det ikke være tillatt å dumpe dette avfallet i Nordsjøen. Allikevel tillates det at det radioaktive avfallet pumpes rett ut i en elv, som tørrlegges store deler av året og som ligger i et tett befolket område.

Med vennlig hilsen

Nils Bøhmer
Miljøstiftelsen Bellona