Nyheter

Seier for ulven i byretten

Publiseringsdato: 20. desember, 1999

Skrevet av: Maria Jorem

Guro Fjellanger ga 5. mars i år fellingstillatelse av to ulver i Stor-Elvdal og Rendalen. Naturvernere reiste sak mot staten, og mandag 20. desember slo byretten fast at fellingstillatelsen var ugyldig.

Guro Fjellanger bestemte 5. mars i år at et tidligere vedtak om felling av to ulver i Stor- Elvdal og Rendalen skulle opprettholdes. Vedtaket ble vurdert ut ifra viltlovens §12, og i forhold til vernebestemmelsene i Bernkonvensjonen. Dette lovverket kan imidlertid tolkes på forskjellige måter. Norges naturvernforbund, Verdens naturfond og Foreningene Våre Rovdyr reiste sak mot staten, og mandag 20. desember slo byretten fast at fellingstillatelsen var ugyldig. Staten ble dømt til å betale saksomkostningene på over 90 000 kroner.

I viltloven står det at rovviltet må være under direkte angrep på bufe eller person før det kan avlives, eller ha gjort "skade av vesentlig betydning på bufe eller tamrein" før det kan gis tillatelse til felling. I følge Aftenposten slår dommen fast at med dagens ulvebestand innebærer dette kun tillatelse når det foreligger omfattende faktiske skader. Oslo Byrett legger til grunn at av de ca. 20 000 sauene som hvert år blir drept av rovdyr, sto ulven for ca. 350 av dødsfallene i det aktuelle området, og at det faktiske skadeomfanget i dette tilfellet må sees på som "avgrenset".

Forskere anslår en levedyktig bestand for den svensk-norske ulvestammen til å være rundt 200 dyr. Med levedyktige bestand menes en gruppe stor nok til å møte sykdommer og andre trusler, og med en høy nok genetisk variasjon. I dag teller bestanden omlag 80 dyr hvorav 20 til 25 oppholder seg i Norge. Det vil si at så lenge ikke bestandsmålet er nådd vil en tilfeldig hendelse med enkeltindivider ha stor betydning for ulvebestandens fremtidig overlevelse, noe fagmyndigheter i Norge karakteriserer som "akutt truet"

I januar år 2000 vil viltloven enda en gang bli tatt opp til revisjon, etter å ha vært ute på høring hos ulike instanser. Forslagene til lovendring innebærer hjemmel for felling av ulv uten at de påviselig har voldt skade, og at felling kan iverksettes etter eget tiltak uten tillatelse fra myndighetene. Så selv om ulven vant i retten denne gangen, kan endringer av viltloven gjøre den norsk-svenske ulvestammen til tapere.