Nyheter

Velkommen til fotoutstilling

Publiseringsdato: 3. desember, 2003

Ødeleggelse av korallrevene grunnet tråling er etter alt å dømme den viktigste trusselen mot korallrevene i norske farvann. Fiskerne rapporterer at korallrev synes å ha forsvunnet fra flere områder på kontinentalsokkelen og eggakanten hvor det tidligere har vært rikelige forekomster. Forskjellige fiskere gir opplysninger om ødeleggelse på de samme stedene, noe som styrker disse vitneutsagnene. Det er klare indikasjoner på at de områdene der det er meldt om ødelagte rev, er de områder der det foregår størst trålaktivitet . Ødeleggelsene av revene kan blant annet påvirke bestandene av flere fiskeslag i negativ retning.

– Prøvetaking i forbindelse med forskning og undervisning
Prøvetaking av korallrev i forbindelse med forskning og undervisning kan faktisk være en trussel mot korallrev lokalt i områder der slike undersøkelser foretas i et omfattende omfang.

– Andre trusler
Korallrevene i norsk farvann kan også skades ved legging av rørledninger, kabler og annet anleggsarbeid på havbunnen, ved oppankring på revene og ved forurensning. Særlig petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen kan på denne måten være en trussel. Nedslamming ved økede partikkelmengder i vannet grunnet utslipp av boreslam og borekaks fra petroleumsvirksomhet er et særlig aktuelt forurensningsproblem.

Miljøstiftelsen Bellona
Bellona ble stiftet 16. juni 1986. Miljøstiftelsen har som formål å arbeide for økt økologisk forståelse og vern av natur, miljø og helse. Vårt varemerke er folkelig engasjement kombinert med et høyt faglig nivå og en langsiktig strategi for arbeidet. Vår styrke ligger ikke bare i den kompetansen vi sitter inne med i form av erfaringer, fagpersonell og nettverk, men også i den integritet organisasjonen har opparbeidet seg gjennom 17 års arbeid med miljøvern nasjonalt og internasjonalt. Vi er i dag etablert med kontorer i Norge (Oslo), EU (Brussel), USA (Washington) og Russland (St Petersburg og Murmansk). Bellona representerer dessuten norsk miljøbevegelse i det europeiske samarbeidsorganet for miljøorganisasjoner – EEB og i det tilsvarende russiske Socio-Ecological Union. Bellona er også, som den eneste norske miljøorganisasjonen, direkte akkreditert til det ledende råd i FNs miljøprogram UNEP. Bellona har laget nærmere 200 rapporter og arbeidsnotater om miljørelaterte forhold og problemstillinger internasjonalt og i Norge. Bellona har lenge jobbet med vern av marint liv og korallrev og har gitt ut ”Bellona Arbeidsnotat Nr. 1:1998 Vern av korallrev i norske farvann- en juridisk oversikt” samt faktaark om korallrev.

VELKOMMEN!
Vi tilbyr et avbrekk fra desemberstresset og en unik opplevelse i et lyssatt Bislet Bad.
Utstillingen er åpen 13, 14. 15. desember, klokken 10.00 til 21.00

Billett: Barn og studenter kr 20,- / voksne kr 40,-

Bildene foreligger kun i et begrenset opplag og vil bli lagt ut for salg.
Alle inntektene vil gå til Bellonas miljøarbeid.

For nærmere opplysning ta kontakt med Bellona på tlf: 23 23 46 00