Nyheter

Tamme nye etiske retningslinjer for Statens petroleumsfond

Publiseringsdato: 5. januar, 2004

Skrevet av: Rune Frøyland

Innstillingen fra Graverutvalget til nye etiske retningslinjer for Statens petroleumsfond er defensiv og ikke egnet til å skape entusiasme, mener Bellona.

Miljøstiftelsen Bellona sendte 01.01.04 sin høringsuttalelse til «Forvaltning for fremtiden – Forslag til etiske retningslinjer for Statens Petroleumsfond», NOU 2003:22, og anbefaler at det legges opp til en strammere linje.

Bellona mener det er viktig at denne utredningen er gjennomført, og at det er satt generelt fokus på forvaltning med etiske kriterier. Når dette er sagt, må det samtidig sies at resultatet er blitt tamt, og at det dessverre mangler forslag som er egnet til å skape den helt store entusiasmen. Innstillingen bærer generelt for mye preg av å problematisere, og fremhever flere begrensninger enn muligheter. Med et såpass stort og bredt sammensatt utvalg var det heller ikke ventet at det ble lagt fram spesielt radikale konsensusforslag. Bellona savner allikevel en større bruk av føre-var-prinsippet i utvalgets anbefalinger.

Selv om petroleumsfondet skal oppnå finansiell avkastning er det ikke likegyldig hvordan disse pengene tjenes. Bellonas fokus i denne sammenhengen er derfor å komme med forslag som kan bidra til en mer bærekraftig forvaltning av fondets finansielle midler enn det utvalget har foreslått.

Eierskap = medvirkning
Utvalget skriver i vedlegg 2.3.3 Medvirking til uetisk adferd:

”…utvalget har lagt til grunn at det å eie aksjer eller obligasjoner i et selskap som kan forventes å begå grove uetiske handlinger, må anses som medvirkning til disse handlingene.”

Bellona er enig i dette, men mener at ordet ”grove” er overflødig i denne sammenheng. Når man har en finansiell interesse i et selskap medvirker man i prinsippet til enhver handling som dette selskapet bedriver, uansett om de er uetiske, etiske eller nøytrale, og uavhengig av alvorlighetsgraden av disse handlingene. Utvalgets forslag til retningslinjer tar kun sikte på å unngå å gjøre noe grovt uetisk. Bellona mener at dette er alt for passivt i en verden som for lengst har passert en grense der bare fravær av grove handlinger vil bidra til bærekraftig utvikling. Det vil i beste fall forsinke en ytterligere rask forverring av store deler av dagens og fremtidige generasjoners levekår. Bellona savner derfor forslag fra utvalget omfatter positive utvelgelseskriterier som kunne føre til en viss overvekting av selskaper som ved sin praksis eller produkter trekker i riktig retning i et bærekraftsperspektiv.

Utvalget skisserer 3 virkemidler som fondet kan benytte seg av for å unngå å bidra til grove uetiske handlinger: aktiv eierskapsutøvelse, negativ filtrering og uttrekk, med størst vekt på førstnevnte. Negativ filtrering og uttrekk foreslås anvendt kun i helt ekstreme tilfeller.

Bellonas anbefalinger
Statens Petroleumsfond kan ikke investere i:

a) virksomhet basert på utvinning av fossil energi,

b) virksomhet knyttet til produksjon av atomkraft og andre sterkt risikofylte og miljøskadelige bransjer som det ikke er sannsynlig at vil kunne forbedre seg,

c) tobakksindustri,

d) virksomhet knyttet til produksjon og internasjonal handel med militære våpen,

e) andre uetiske og skadelige virksomheter som er forbudt etter norsk lovgivning eller ikke ville blitt tillatt i henhold til norsk forvaltning.

f) virksomheter som motarbeider viktige internasjonale miljøavtaler,

g) de 30% dårligste med hensyn på et bredt utvalg viktige miljøkriterier spesifikke for den enkelte bransje.

Det er viktig å presisere at et selskap skal regnes å ha virksomhet innen en bransje dersom over 10 % av omsetningen i selskapet stammer fra virksomhet i bransjen.

En oversikt over de bransjer og virksomheter som til enhver tid er utelukket fra Petroleumsfondet skal være offentlig tilgjengelig. Dessuten må alle porteføljebedrifter sende inn årlige og uavhengig verifiserte miljørapporter etter nærmere spesifiserte krav.

Bellona ønsker også en overvektning av fornybar energiteknologi.

Et mer bærekraftig Petroleumsfond
Bellona mener at våre forslag, sammen med utvalgets innstilling, både vil resultere i en mer proaktiv strategi for et mer bærekraftig Petroleumsfond og en totalt sett mer akseptabel risikoprofil for nasjonens økonomi sett under ett. Dette uten at avkastningen skal bli vesentlig skadelidende.

Det finnes egentlig ikke noe alternativ til å investere vår nasjonale finansformue med best mulige etiske retningslinjer. Bellona innser at man vil kunne komme i etiske dilemmaer og møte på grensetilfeller og har ingen illusjoner om at det kan lages et 100% etisk perfekt og konsekvent Petroleumsfond, men la ikke utfordringene med å gjøre alt riktig forhindre oss fra å gjøre en del riktig.