Nyheter

Bellonas Energiforum høsten 2005

Publiseringsdato: 12. august, 2005

Bellona har gleden av å invitere nye og gamle samarbeidspartnere til nye møter i Bellonas Energiforum høsten 2005. Vi legger opp til at deltakerne skal ha aktiv rolle i form av diskusjoner om løsninger, virkemidler og strategi.

Bellona vil i 2005 fortsette å sette fokus på energipolitiske utfordringer og de rammevilkårene som må til for å få realisert de gode miljøløsningene. I Bellonas Energiforum skal vi videreføre arbeidet med å utvikle og diskutere hvilke virkemidler som må til for å utløse mer fornybar energiproduksjon, øke produksjon av grønn varme og realisere energisparepotensialet i bygningsmasse og industri. For høsten 2005 er følgende møter planlagt:

17. oktober: Energiintensiv industri: Hvordan sikre fremtiden?
Kraftkontraktene som har vært en garantist for billig og sikker kraft til industrien skal de neste årene fases ut. Som et alternativ til kraftkontraktene har opprettelse av et eget industrikraftmarked vært foreslått. Bellona mener at et industrikraftmarked må inneholde sterke incentiver for energieffektivisering, utslippsreduksjoner og utvikling av BAT. Den nåværende regjeringen har lagt forslaget dødt etter at en ekspertgruppe konkluderte med at de ikke anbefaler opprettelse av et eget marked for industrikraft i Norge. Bellona reiser debatten om hvorvidt et industrikraftmarked er en dårlig ide eller om dette er en ide som vi i fellesskap bør utvikle videre. Hvis ikke; hva er handlingsrommet for å sikre fremtiden til norsk prosessindustri og fornuftig bruk av verdifull el.kraft?

1. november: Energiutnyttelse av avfall
Stadig mer avfall eksporteres til energiutnyttelse. Mesteparten av dette havner i svenske forbrenningsovner. Norsk avfall-, energi- og industribransje avventer å investere i egne anlegg, og deponi er fortsatt en viktig adresse for norsk, energirikt avfall.

Bellonas energiforum skal sette fokus på denne situasjonen i høst. Gjennom flere år har vi arbeidet med virkemidlene knyttet til avfall og avfallsenergi. Sluttbehandlingsavgiften har langt på vei vært utgangspunktet for diskusjoner og samarbeid med avfallsbransje, industri og offentlige aktører, og temaet har til tider avstedkommet ivrig lobbyvirksomhet i storting og departementer. Høstmøtet om ”energiutnyttelse av avfall” har som målsetting å belyse såvel uvilje som vilje til å benytte avfall som energi. Likeledes vil vi sette fokus på hvordan våre nasjonale, politiske virkemidler påvirker avfallsstrømmene.

29. november: Hvite sertifikater: Et markedsbasert virkemiddel for energisparing
EU-kommisjonen har som målsetning at medlemslandene skal stabilisere energiforbruket sitt på 1990 nivå innen 2020. For Norge innebærer dette en netto reduksjon på 30 TWh. Utfra samme grunnprinsipp som et el.sertifikatmarked vil en innføring av et hvitt sertifikatmarked pålegge energileverandører eller energiprodusenter å kjøpe sertifikater som bekrefter en viss mengde spart energi per år. Bellona ser for seg at både industri og eiendomsforvaltere kan investere i energieffektiviseringstiltak som gir kreditering i form av sertifikater. Er dette et egnet virkemiddel for Norske forhold? Hvordan bør i så fall et marked for hvite sertifikater innrettes?

Les Bellonas notat om hvite sertifikater

15. desember: Likebehandling av grønn varme og grønn elektrisitet
Fra og med 2007 ser ut til å bli innført et felles norsk-svensk sertifikatmarked for ny fornybar elektrisitet. Det er usikkert hva som vil bli sertifikatprisen, men støtte i størrelsesorden 10 øre/kWh har vært antydet. Støtten som i dag gis til varmesiden ligger på rundt 2 øre per kWh. En sertifikatpris for el som er høyere støttenivået til grønn varme, vil gi grønn varme en konkurransemessig ulempe i forhold til elektrisitet. Econ har på oppdrag av Bellona og Norsk Petroleumsinstitutt levert en prosjektbeskrivelse til en rapport som skal ta for seg ulike virkemidler som sikrer ny fornybar varme like stabile og gode rammebetingelser som grønn el. Vi jobber nå med aktørene tilknyttet Bellonas Energiforum for finansiere rapporten. Vi tar sikte på et energiforummøte der rapporten legges frem og blir gjenstad for diskusjon.

Foreløpig utsatt: Implementering av EUs direktiv om bygningers energimessige ytelse
Pga ny politisk ledelse etter stortingsvalget har Bellona fått signaler om at høringsrunden vil bli utsatt. Vi vil komme tilbake med ny dato senere i høst.

EU direktivet om bygningers energimessige ytelse skal implementeres i Norge innen 4. januar 2006. Vi tar sikte på et energiforummøte der vi diskuterer Kommunaldepartementets høringsforslag til ny byggteknisk forskrift (TEK) og Olje- og Energidepartementets høringsforslag til innføring av energimerkeordning på bygninger. Gir forslagene incentiv til energieffektive bygninger og bruk av miljøvennlige energibærere i bygningsmassen? Hensikten med møtet er å bli kjent med hverandres synspunkter og utfordringer og å kunne samkjøre høringsuttalelser der vi er enige.

Vi vil komme tilbake med detaljert program og agenda for møtene. Det tas forbehold om endringer av dato og at andre temaer kan komme opp i løpet av høsten.