Nyheter

Etisk kapitalforvaltning på offensiven i Norge

Publiseringsdato: 4. november, 2005

Skrevet av: Rune Frøyland

Så langt har 2005 vært et svært godt år for oss som er opptatt av etiske investeringer. Både Storebrand, KLP, Vital og Statens Petroleumsfond har kommet med godt nytt. Dessuten er mikrofinansiering i vinden.

Det skjer mye spennende og positivt innenfor samfunnsansvarlige investeringer for tiden. Storebrand var først ute med med sine SRI-fond allerede for 10 år siden. I år har den norske pionéren fulgt opp med å utvide listen av etiske kriterier de legger vekt på når aksjer skal inn i selskapets fondsporteføljer.

Både brudd på menneskerettigheter, korrupsjon og produksjon av atomvåpen, landminer, klasebomber og tobakk kvalifiserer for eksklusjon fra Storebrands investeringsunivers. I tillegg utelukker Storebrand de 10 prosent dårligste selskapene i de mest belastende industrier; olje og gass, kjemi, farmasi, kraftproduksjon, papir og skogindustri, gruvedrift, tekstilproduksjon og skipsfart. Per 3. kvartal er til sammen 70 selskaper utelukket på grunn av svak etisk standard innenfor et eller flere områder. Hvilke selskaper dette gjelder er imidlertid hemmelig fordi Storebrand ønsker å ha en dialog med disse for om mulig å få dem til å forbedre seg.

Strengere krav
Storebrand hevder selv å være blant de to-tre selskapene globalt som ligger lengst fremme med hensyn til sosialt ansvarlige investeringer. Bellona skal ikke ta stilling til en slik rangering, men konstaterer at Storebrand, som en betydelig aktør i Norge, fortsatt går foran og stiller stadig strengere krav til sine investeringsobjekter.

Et annet av Norges største livsforsikringsselskaper, KLP, har også operert med offentlige lister over bedrifter de har ekskludert fra sine investeringer. Per 1. juli i år var denne på 22 selskaper som skal ha gjort seg skyldige i grove brudd i forhold til bl.a. miljø og menneskerettigheter.

Tidligere i høst innførte DnB NORs livsforsikringsselskap, Vital, spesifikke kriterier som utelukker investeringer i selskaper som produserer tobakk, masseødeleggelsesvåpen, landminer, klasebomber og pornografi. I likhet med KLP har Vital valgt å offentliggjøre lister over de selskapene som ikke tilfredsstiller selskapets etiske kriterier.

Med dette ligger disse tre private finansaktørene helt klart langt foran Statens Petroleumsfond som så langt bare har begynt å skrape i overflaten av sitt investeringsunivers. Så langt er kun ti selskaper, alle innen våpenbransjen, eksludert. Dette er selvfølgelig gledelig og betydelige fremskritt er gjort det siste året, men det er snart på tide at Petroleumsfondet tar tak i de mange porteføljebedriftene som daglig gjør seg skyldige i grove miljøovergrep.

Storebrand nå også med mikrofinansiering
Finanskonsernet Storebrand meldte i går at selskapet har investert 4 millioner dollar i et globalt mikrofinansieringskonsortium som skal bidra med kapital til lokal næringsutvikling i en rekke fattige land. I Norge er det så vidt Bellona vet bare miljø- og bistandsorganisasjoner som til nå har engasjert seg i denne formen for kapitaloverføring til u-land. Det er derfor svært gledelig at Storebrand nå går foran for å kanalisere norsk kapital sørover. Med dette utvides bruken av SRI-begrepet i Norge nå til også å gjelde kommersiell mikrofinansiering. Dette vil gi mange mennesker muligheten til å realisere små, men viktige prosjekter.

Bellona mener at det er svært positivt at det nå også blir satt fokus på bistandstiltak som ikke bare er generell veldedighet overfor stater og større befolkningsgrupper. Mikrolån gir enkeltmennesker med initiativ og entusiasme følelsen av personlig tillit og fremtidstro uten at de risikerer å bli gjeldsslaver, snarere tvert i mot. Mikrolån starter mange positive spiraler i lokalsamfunn over hele verden, men har fortsatt et enormt potensiale over hele verden.

Mikrolån til energiforsyning og miljøtiltak
Bellona har krevet at Regjeringen må sette av en del av Statens Petroleumsfond til mikrofinansiering av miljøriktige investeringer i f.eks. små solfangere, solcellepaneler, vannrenseutstyr og andre innretninger som kan forbedre millioner av menneskers hverdag på en bærekraftig måte. (Les mer om dette her)