Nyheter

Forurensede barnehager i Oslo

NGU og Tore Volden har tatt prøver fra 56 barnehager i Oslo. Spesielt er tjærestoffer og bly i jordsmonnet et problem.
NGU

Publiseringsdato: 14. november, 2005

Skrevet av: Marius Dalen

Tidligere i høst ble det påvist forurenset jord i 35 av 56 barnehager innenfor Ring 2 i Oslo. Bellona legger her ut listen over hvor tiltak er nødvendig og krever at myndighetene starter oppryddingen.

Norges geologiske undersøkelser har på oppdrag fra Omsorgsbygg KF i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 56 barnehager/-parker, alle beliggende innenfor Ring 2 i Oslo. I 35 av barnehagene (63 %) overstiger jordas innhold av benzo(a)pyren, bly og/eller kvikksølv anbefalte tiltaksgrenser. I tillegg anbefales det tiltak for å hindre forurensning fra CCA (kobber, krom og arsen) trykkimpregnert trevirke hvor dette er benyttet. Det er tidligere gjennomført undersøkelser av barnehagejord i Trondheim, Bergen og Tromsø. Disse avdekket også behov for tiltak en rekke steder. I den nye regjeringens statsbudsjett ble bevilgningene til oppryddingstiltak økt med rundt 20 millioner. Bellona håper dette innebærer tiltak som fører til at barnehagene raskt kan bli friskmeldt.

Studier av sammenhengen mellom helse og forurenset grunn i en rekke større byer har vist at mennesker like ofte eller oftere kommer i kontakt med den generelle jordforurensning som finnes i de sentrale eldre bydeler, som forurensning fra de mest forurensede tomtene. I norske byer er det ofte moderat forurenset byjord på lekeområder for barn som utgjør den største helsefaren forbundet med forurenset grunn. Tabellen nedenfor gir en oversikt over de barnehagene innenfor Ring 2 i Oslo hvor tiltak må iverksettes.

1d9ebb56fa993ec44e7f10c9b1262a0b.jpeg Photo: Kilde: NGU

Tiltak i jord forurenset med benzo(a)pyren, bly eller kvikksølv
For de forurensede barnehagene i dette prosjektet anbefaler NGU følgende generelle tiltaksform:

  • Dekke det forurensede området med fiberduk
  • Dekke til med rene masser, enten jord som såes til med plen, eller sand.

Grunnen til at graving og fjerning av forurenset jord ikke velges som hovedprinsipp er faren for økt forurensning dypere ned i grunnen. Dette er påvist i en rekke sammenhenger. Graving og fjerning av f.eks 20-30 cm av overflatejorden alene vil dermed i mange tilfeller ikke gi noen miljøgevinst.

I noen tilfeller anbefaler NGU likevel fjerning av forurenset jord:

  • I ”flate” barnehager der det er anlagt kunstige jordhauger bestående av forurenset jord. Det kan være vanskelig å få ny masse til å ligge på haugene.
  • I blomsterbed på grunn av praktiske vanskeligheter med å tilføre ytterligere 20-30 cm rene masser.

Det vil sannsynligvis også være enkelte andre tilfeller der graving kan bli nødvendig fordi en ”heving av terrenget” med 20-30 cm vil være vanskelig eller unaturlig. En kombinasjon av fjerning av forurenset masse, tildekking med fiberduk og etterpå påføring av 20-30 cm ren masse vil nok være å foretrekke i mange tilfeller.

I rapporten opererer NGU med et grovt anslag som anslår at det samlede arealet som trenger tiltak ligger mellom 10 000 og 11 000 m2og at det vil kreve rundt 3000 m3 rene masser å dekke til de forurensede områdene.

Bellona krever at myndighetene snarest setter i verk tiltak som sikrer at barnehagene ikke skal bidra med en ekstra forurensningsbelastning overfor små barn. I tillegg er det fortsatt en mengde barnehager hvor det ikke er gjennomført undersøkelser. Disse må undersøkes, forurensningen må kartlegges og nødvendige tiltak må iverksettes.